L’Impost d’Activitats Econòmiques s’ha d’ingressar des del 16 de setembre fins el 22 de novembre de 2021

Es modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2021 relatius a les quotes nacionals i provincials, quedant fixat des del 16 de setembre fins el 22 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

També s’estableix que per a les quotes nacionals i provincials de l’IAE de l’exercici 2021, el seu cobrament es faci a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que a aquest efecte es farà arribar a contribuent. En el cas que el document d’ingrés no fos rebut o s’hagués extraviat, haurà de realitzar l’ingrés amb un duplicat que es recollirà en les delegacions o administracions de l’AEAT corresponents a la província de el domicili fiscal de l’contribuent, en el cas de quotes de classe nacional, o corresponents a la província de el domicili on es faci l’activitat, en el cas de quotes de classe provincial.

Qui ha de pagar l’IAE?

Estaran obligades a liquidar la quantitat que correspongui en concepte d’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) totes aquelles entitats que exerceixin una activitat econòmica quan elles, o el grup a què pertanyen, hagi obtingut un import net de la seva xifra de negoci igual o superior a 1.000.000 d’euros durant el penúltim any anterior al d’la meritació de l’IAE. Existint grup quan hi ha una unitat de decisió o direcció única, el que suposa que la majoria dels membres de l’òrgan d’administració d’una entitat són membres de l’òrgan d’administració o alts directius d’una altra.

Al costat d’aquests, hi ha una sèrie de subjectes exempts a el pagament de l’IAE:

  • Les persones físiques.
  • Les societats civils i societats mercantils, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.
  • Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi la mateixa. Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, sota determinades condicions.
  • Els contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, sempre que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, i tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.