L’ampliació de capital per incorporació d’un nou soci; Afecta la reserva de capitalització a l’impost sobre societats?

Tot i que l’ampliació de capital suposa un increment en els fons propis de l’entitat, per aplicació de l’art. 25 de la Llei de l’impost sobre societats, queden excloses les aportacions dels socis de les partides que es tenen en compte per determinar l’increment als efectes d’aplicar la reserva de capitalització.

Si la vostra empresa s’està plantejant la possibilitat de realitzar una operació pura i simple d’ampliació de capital d’acord amb el que estableix la normativa mercantil, per exemple, per incorporar un nou soci a l’entitat, es pot preguntar si aquesta operació es consideraria un increment de fons propis a considerar per al càlcul de la reserva de capitalització a l’impost sobre societats.

Reserva de capitalització; En què consisteix?

Com ja sabem, l’article 25 de la Llei de l’impost sobre societats (LIS) permet a les societats fer servir aquest incentiu de la reserva de capitalització per reduir la factura fiscal. Ho poden aplicar les entitats que tributin al tipus general, les entitats de crèdit i d’hidrocarburs, les empreses de dimensió reduïda, les parcialment exemptes i les entitats patrimonials.

Consisteix a reduir la base imposable en un 10% de l’increment dels fons propis en el període impositiu (sense tenir en compte el benefici de l’exercici ni el de l’anterior), amb un màxim del 10% de la base imposable prèvia a aquesta reducció ia restar-li la deducció de despeses que van originar actius per impost diferit i de bases imposables negatives.

Per aplicar l’incentiu caldrà dotar una reserva indisponible durant 5 anys i, en aquest termini, caldrà mantenir l’increment de fons propis, llevat que l’entitat tingui pèrdues comptables.

Partides que no formen part dels fons propis: aportacions dels socis

S’atendrà al que disposa la normativa comptable sobre les partides que componen els fons propis integrants del balanç de l’entitat, sens perjudici de les que s’han d’excloure de conformitat amb allò que disposa l’apartat 2 de l’article 25 de la LIS (que veurem més endavant) , i es tindrà en compte que, l’increment de fons propis vindrà determinat per la diferència positiva entre els fons propis existents al tancament de l’exercici sense incloure’n els resultats, i els fons propis existents a l’inici del mateix, sense incloure’ls resultats de lexercici anterior.

D’acord amb això, per exemple, per determinar l’increment de fons propis de l’exercici 2022, es calcularà la diferència positiva entre els fons propis al tancament de l’exercici 2022, sense incloure-hi els resultats i els fons propis a l’inici de l’exercici 2022, sense incloure els resultats de lexercici 2021.

Això no obstant, tal com estableix l’apartat 2 de l’article 25 de la LIS, als efectes de determinar l’increment de fons propis, no es tindran en compte com a fons propis a l’inici i al final del període impositiu determinades partides, entre les que es troben:

a) Les aportacions dels socis.

b) Les ampliacions de capital o fons propis per compensació de crèdits.

c) Les ampliacions de fons propis per operacions amb accions pròpies o de reestructuració.

(…)”

D’acord amb això, a l’efecte de determinar lincrement de fons propis, no es tindran en compte com a fons propis a linici i al final del període impositiu les aportacions de socis.

Entre altres consultes, la DGT a la seva Consulta Vinculant 2491-22, d’1 de desembre de 2012, s’ha manifestat en aquest sentit, assenyalant que en el cas de l’ampliació de capital per incorporació d’un nou soci, no es consideraria que a l’exercici 2022 s’hagués produït un increment dels fons propis que generés el dret a la reducció a la base imposable prevista a l’article 25 de la LIS, per les aportacions de socis procedents de l’ampliació de capital.

Contacti amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.