La responsabilitat dels administradors al concurs de creditors

La qualificació del concurs d’una societat com a culpable pot tenir conseqüències importants per als seus administradors o liquidadors.

El Títol X del Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual saprova el text refós de la Llei Concursal regula la qualificació del concurs.

Aquesta regulació aparentment senzilla que comença amb un lacònic article 441 que estableix que “el concurs es qualificarà com a fortuït o com a culpable”, es dificulta amb el desenvolupament normatiu i la pròpia realitat de les coses, que moltes vegades situa la pròpia legislació en vèrtexs incòmodes i zones grises que són més complicats de resoldre que amb la lectura del text legal.

Concurs culpable

Com a regla general sestableix que per considerar un concurs culpable ha de mediar dol o culpa greu del deutor, o de ladministrador en el cas de la persona jurídica. Tot i això, la llei també recull una sèrie de supòsits especials en què en tot cas el concurs serà qualificat com a culpable, així com presumpcions de culpabilitat.

El concurs sempre serà sempre qualificat com a culpable quan concorri alçament de béns o qualsevol acte que dificulti un embargament o execució; també quan durant els 2 anys anteriors a la declaració del concurs hagin sortit béns del patrimoni de manera fraudulenta. Segueixen a la llista altres supòsits com que abans de la data de declaració del concurs el deutor hagués realitzat qualsevol acte jurídic dirigit a simular una situació patrimonial fictícia o la comissió d’inexactitud greu o falsedat en qualsevol dels documents. Finalment, l’article 443 recull dos supòsits especials més l’incompliment substancial de l’obligació de portar comptabilitat o l’existència d’una comptabilitat doble i l’obertura de la liquidació acordada d’ofici per incompliment del conveni a causa de causa imputable al concursat.

A aquests supòsits especials afegeix l’article 444 les tres presumpcions de culpabilitat: l’incompliment de la sol·licitud de declaració del concurs, l’incompliment del deure de col·laboració amb el jutge o l’administració concursal i la irregularitat en els comptes anuals en els darrers tres exercicis previs a la declaració de concurs.

Com es veu, no es tracta de supòsits massa acotats ni definits, per la qual cosa moltes actuacions realitzades pels administradors podrien entrar dins les corresponents a un concurs culpable, cosa que implica que s’ha de ser absolutament cautelós i procedir de forma previnguda davant d’una possible situació d´insolvència. Una actuació poc cèlere en aquest sentit ja podria ser susceptible de ser qualificada com a culpable.

Còmplices

A més, l’article 445 inclou la figura dels còmplices, que són persones a qui s’estén la responsabilitat quan es consideri que han col·laborat amb les seves actuacions que el concurs sigui declarat com a culpable. Als còmplices s’estenen els efectes de la sentència de qualificació culpable, article 455, com són la inhabitació per administrar béns aliens o representar qualsevol persona durant un període de 2 a 15 anys; la pèrdua de dret com a creditors concursals o de la massa, la devolució de béns indegudament obtingut de la massa activa i fins i tot la indemnització pels danys i perjudicis causats.

Podeu posar-vos en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.