La Reforma Laboral inclou un nou tipus d’ERTO

Ara existiran dos tipus de mesures de flexibilitat interna, com a fórmula alternativa i prioritària a les extincions dels contractes de treball:

  1. L’expedient de regulació temporal d’ocupació –article 47 de l’Estatut dels Treballadors–, que permet la reducció de jornada o suspensió del contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major.
  2. I el nou Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació-article 47 bis, que s?incorpora a aquest text legal—especialment regulat per atendre les necessitats excepcionals de naturalesa macroeconòmica o sectorial que justifiquin l’adopció de mesures d’ajust i protecció temporal, així com inversions de caràcter públic, prèvia declaració de tal circumstància mitjançant acord del Consell de Ministres.

És a dir, es porta a l’Estatut dels Treballadors un model específic d’ERTO per a situacions com ara la pandèmia actual. El mecanisme RED seria, perquè vostès comprenguin la duplicitat, un equivalent a l’ERTO del RD-Llei 8/2020, però previst ja a la normativa per enfrontar-se a qualsevol situació de crisi que es pugui produir en el futur.

Què és el Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació?

Es tracta d’una nova figura que es regula al nou Art. 47 bis de l’Estatut dels Treballadors i es defineix com un instrument de flexibilitat i estabilització de l’ocupació que ha de ser activat pel Consell de Ministres i que permetrà a les empreses sol·licitar mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball en determinats supòsits i amb les especialitats següents.

Es preveuen dues modalitats:

  • Cíclica: Quan s’apreciï una conjuntura macroeconòmica general que aconselli l’adopció d’instruments addicionals d’estabilització amb una durada màxima d’un any.
  • Sectorial: Quan en un determinat sector d’activitat s’apreciïn canvis permanents que generin necessitats de requalificació i de transició professional, amb una durada màxima inicial d’un any i la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.

El Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació serà activat pel Consell de Ministres.

A la modalitat sectorial, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a nivell estatal podran sol·licitar la convocatòria d’una comissió tripartida que analitzi la necessitat d’activar aquesta mesura en un sector concret.

Un cop activat el Mecanisme RED, les empreses poden sol·licitar a l’autoritat laboral competent la reducció de jornada o la suspensió dels contractes. Simultàniament es comunicarà a la representació legal dels treballadors. A la modalitat sectorial s’ha d’acompanyar un pla de requalificació.

L’autoritat laboral haurà de remetre la sol·licitud empresarial a la Inspecció de Treball i demanar l’informe preceptiu d’aquesta sobre la concurrència dels requisits, que serà evacuat a l’improrrogable termini de set dies des de la notificació d’inici per part de l’empresa a l’autoritat laboral.

El període de consultes pot concloure:

  • Amb acord: lautoritat laboral autoritzarà laplicació del mecanisme.
  • Sense acord: l’autoritat laboral ha de resoldre estimant o desestimant la sol·licitud en funció de si concorre o no la situació cíclica o sectorial.

L’autoritat laboral ha de resoldre en el termini de set dies naturals des de la conclusió del període de consultes. En cas que no recaigui una resolució expressa en aquest termini, les mesures es tindran per autoritzades.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.