La factura electrònica serà obligatòria per a autònoms i empreses

És una mesura que s’inclou en l’Avantprojecte de llei de creació i creixement d’empreses, que ha finalitzat la seva exposició pública.

En els últims anys s’està produint una digitalització accelerada de l’economia espanyola, més acusada si és possible després de la pandèmia de l’COVID-19. Aquesta transformació digital, tal com resa l’exposició de motius de l’Avantprojecte, constitueix una prioritat de Govern, si bé és cert que l’ús de les factures electròniques a Espanya encara no està molt estès.

Amb aquest objectiu, es pretén modificar la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la Societat de la Informació, afegint un nou article 1.bis “Factura electrònica entre empreses i autònoms”, en virtut de el qual totes les empreses i autònoms han d’expedir i remetre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empreses i autònoms, les quals han de complir el que disposa la normativa sobre facturació.

Aquesta nova obligació comporta:

 • Que els empresaris i autònoms donen accés als programes necessaris perquè els destinataris de les factures les puguin llegir, copiar, així com descarregar i imprimir la factura electrònica de forma gratuïta sense haver d’acudir a altres fonts per proveir-se de les aplicacions necessàries per a això .
 • Que els destinataris de les factures puguin consultar-les per mitjans electrònics durant, al menys, els últims quatre anys, tot i que s’hagi resolt el contracte o quan el destinatari de les factures hagi expressat la seva voluntat de no rebre factures electròniques a partir d’un determinat moment .

La Disposició Final Quarta de l’Avantprojecte remet a desenvolupar reglamentàriament els requisits tècnics i d’informació a incloure en la factura electrònica a l’efecte de verificar la data de pagament i obtenir els períodes mitjans de pagament de les empreses, incloent específicament els requisits de seguretat, control i estandardització dels dispositius i sistemes informàtics que generin els documents.

L’incompliment d’aquestes obligacions constitueix infracció administrativa consistent en advertència o multa de fins a 10.000 euros, la determinació i graduació es realitzarà d’acord amb els criteris establerts en l’art. 19.2 de la Llei 6/2020, de 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança:

 • Grau de culpabilitat o existència d’intencionalitat.
 • Continuïtat o persistència en la conducta infractora.
 • Naturalesa i quantia dels perjudicis causats.
 • Reincidència, per comissió en el terme d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat
 • declarat per resolució ferma en via administrativa.
 • Volum de facturació de l’prestador responsable.
 • Nombre de persones afectades per la infracció.
 • Gravetat de el risc generat per la conducta.
 • Accions realitzades pel prestador encaminades a pal·liar els efectes o conseqüències de la infracció.

Amb la promoció de l’ús de la factura electrònica en operacions entre empreses i autònoms es pretén digitalitzar les relacions empresarials, reduir costos de transacció i facilitar la transparència en el tràfic mercantil. Es tracta a més d’una mesura clau per poder aturar de manera eficaç la morositat en les operacions comercials.

Subvencions per a la seva implantació

Donat el cost que la implantació d’aquest nou sistema suposa, per donar suport a aquesta mesura a l’Agenda Digital 2025 i en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s’han proposat programes de subvencions que permetran l’adquisició i implantació massiva de solucions de digitalització, en particular el Programa Digital Toolkit dotat amb més de 3.000 milions d’euros en subvencions. A través d’un diagnòstic previ de l’nivell de maduresa digital, les empreses podran identificar les seves necessitats de digitalització, entre elles la d’adopció de la factura electrònica, obtenint una subvenció per a emprar en la contractació en el mercat de productes o serveis de facturació electrònica i assegurar la seva implantació efectiva.

Per poder accedir a aquestes subvencions s’inclou un nou requisit mitjançant la modificació de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que introdueix un nou apartat 3 bis, segons el qual no podran obtenir la condició de beneficiari les empreses que incompleixin els terminis de pagament, circumstància que s’acreditarà de conformitat amb el que preveu l’art. 26 de Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, és a dir, mitjançant la presentació de declaració responsable davant l’òrgan concedent de la subvenció.

Vigència

La Disposició Final Cinquena de l’Avantprojecte regula la seva entrada en vigor. Pel que fa a la facturació electrònica, es concedeix un major període de temps a les empreses de menor grandària per a l’adaptació a aquesta nova obligació. Així, podem distingir dos terminis diferents en funció de l’import de facturació:

 • Empreses i autònoms la facturació anual sigui superior a 8 milions d’euros: a l’any de la seva publicació al BOE.
 • Resta d’empreses i autònoms: als 3 anys de l’esmentada publicació al BOE.

El desplegament de l’esmentat Digital Toolkit permetrà a les empreses de menor grandària tenir un període de transició per adaptar-se i comptar amb el suport necessari tenint en compte que el procés de digitalització de la factura pot comportar un major esforç per a aquestes. Per tant, resulta lògic que les empreses més petites compten amb un període transitori de 3 anys per a la implementació de la factura electrònica obligatòria, mentre que les grans empreses, amb més múscul financer, encarin la transició en una primera etapa d’acord amb el que indica en la disposició final cinquena.

En conclusió, aquest Avantprojecte impulsa l’adopció generalitzada de la factura electrònica mitjançant la modificació de la Llei 56/2007, de 28 de desembre, ampliant l’obligació d’expedir i remetre factures electròniques a totes les empreses i autònoms en les seves relacions comercials.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.