Jornada laboral de 4 dies: Com funciona?

Comença un projecte pilot pel qual les empreses industrials que redueixin durant 24 mesos un 10% de la jornada laboral, sense baixar salaris, podran optar a ajuts de fins a 150.000 euros.

Això suposarà una setmana laboral de 4 dies (32 hores) i lligar el salari a la productivitat i no al nombre d’hores treballades.

En paral·lel, el projecte també planteja la possibilitat de finançar els costos salarials dels treballadors que es contractin per cobrir la reducció de la jornada laboral, els costos de formació relativa a l’optimització del temps de treball, els costos de col·laboracions externes o els costos personal intern necessaris per al disseny o redisseny de processos.

La proposta del nombre de persones treballadores participants en el projecte pilot realitzada per l’empresa ha d’afectar com a mínim un percentatge de la plantilla de l’empresa o el centre de treball, en els termes que es determinen a continuació, en funció de la seva mida.

    1. Empreses o centres de treball de fins a 20 persones treballadores: almenys al 30% de les persones treballadores.
    2. Empreses o centres de treball d’entre 21 i 249 persones treballadores: almenys al 25% de les persones treballadores.

Podran acollir-se als ajuts establerts en aquesta ordre les societats que tinguin consideració de petites i mitjanes empreses, amb personalitat jurídica pròpia legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites al registre corresponent, que no formin part del sector públic i que desenvolupin una activitat industrial.

Tindran la consideració de despeses subvencionables:

  • Costos salarials del personal afectat per la reducció de la jornada laboral: despeses que ha de suportar l’empresa com a conseqüència de la reducció de la jornada laboral durant el primer any, i que inclouen la part proporcional dels costos bruts d’ocupació (sous i cotitzacions socials ) del personal de l’empresa participant en el projecte pilot i conforme a la descripció realitzada a la sol·licitud ia la memòria del projecte.
  • Despeses de contractació dels serveis de formació relativa a l’optimització del temps de treball dels treballadors afectats a la implementació del projecte pilot.
  • Despeses de contractació de serveis externs dassessorament per al disseny o redisseny de processos afectats pel projecte pilot i directament vinculats a la producció de béns i serveis de lempresa, o costos de personal implicat en aquestes mateixes funcions.
  • La despesa derivada de l’informe realitzada per un auditor, inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, exigida a l’article 20.4 de l’Ordre, l’import màxim subvencionable de la qual no podrà excedir l’1% de la totalitat del pressupost subvencionable del projecte

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.