Ja està en vigor la norma europea que obliga a la transparència salarial

Els sous han de ser públics i tots els aspirants a un lloc de treball coneixeran el salari i les condicions de la vacant a què opten abans de passar a una entrevista personal.

Els Estats membres vetllaran perquè s’exigeixi a les empreses informar els treballadors sobre els elements essencials de la seva relació laboral. En concret, cal informar els empleats dels aspectes següents:

a) la identitat de les parts de la relació laboral;

b) el lloc de treball. Mancant lloc de treball fix o principal, el principi que el treballador està emprat en diferents llocs o pot determinar lliurement el seu lloc de treball, així com la seu o, si escau, el domicili de l’ocupador;

c) qualsevol dels següents:

o bé el càrrec, el grau i la naturalesa o categoria del treball per al qual s’ha fet servir el treballador
o bé una breu caracterització o descripció del treball;

d) la data de començament de la relació laboral;

e) en cas que es tracti d’una relació laboral de durada determinada: la data de finalització o la durada prevista de la relació laboral esmentada.

f) en el cas dels treballadors cedits per empreses de treball temporal, la identitat de les empreses usuàries, si es coneix i tan aviat com es conegui.

g) si escau, la durada i les condicions del període de prova;

h) si n’hi ha, el dret a formació proporcionada per l’ocupador;

i) la quantitat de vacances remunerades a què el treballador tingui dret o, si no és possible facilitar aquesta dada en el moment del lliurament de la informació, les modalitats d’atribució i de determinació de les vacances esmentades;

j) el procediment, que han de respectar l’ocupador i el treballador, inclosos els requisits formals i la durada dels terminis de preavís, en cas de terminació de la relació laboral o, si la durada dels terminis de preavís no es pot indicar al moment del lliurament de la informació, les modalitats de determinació dels terminis de preavís esmentats;

k) la remuneració, inclosa la retribució de base inicial, qualssevol altres components, si escau, indicats de forma separada, i la periodicitat i el mètode de pagament de la remuneració a què tingui dret el treballador;

l) si el patró de treball és totalment o majoritàriament previsible, la durada de la jornada laboral ordinària, diària o setmanal, del treballador, així com qualsevol acord relatiu a les hores extraordinàries i la seva remuneració i, si escau, qualsevol acord sobre canvis de torn;

m) si el patró de treball és totalment o majoritàriament imprevisible, l’ocupador ha d’informar el treballador sobre:

  • El principi que el calendari de treball és variable, la quantitat d’hores pagades garantides i la remuneració de la feina feta fora de les hores garantides;
  • Les hores i els dies de referència en què es pot exigir al treballador que treballi;
  • El període mínim de preavís a què té dret el treballador abans del començament de la tasca i, si escau, el termini per a la cancel·lació de tasques assignades.

n) qualsevol conveni col·lectiu que reguli les condicions laborals del treballador o, si es tracta de convenis col·lectius subscrits fora de l’empresa per institucions o òrgans paritaris especials, el nom de la institució o l’òrgan paritari competent en el si del qual s’hagin celebrat els convenis esmentats ;

o) quan sigui responsabilitat de l’ocupador, la identitat de les institucions de seguretat social que reben les cotitzacions socials derivades de la relació laboral, així com qualsevol protecció en matèria de seguretat social que ofereix l’ocupador.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.