emprendedor de responsabilidad limitada

L’Emprenedor de Responsabilitat Limitada. Què és?

Gràcies a la figura de l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada, l’empresari o professional individual no haurà de respondre amb el seu patrimoni personal pels deutes generats en la seva activitat. No obstant això, hi ha una sèrie de restriccions i condicions que ha de conèixer…

Per a l’emprenedor que vol fer-ho sol i sense les complicacions de crear una societat, el més habitual és donar-se d’alta com a empresari individual o autònom.

L’autònom té una responsabilitat patrimonial universal, és a dir, respon del compliment de les seves deutes amb tots els seus béns, presents i futurs, com estableix el Codi de Civil. Això significa en la pràctica, que molts autònoms han vist embargats els seus béns, fins i tot el seu habitatge personal, per atendre els deutes que van contreure amb proveïdors, entitats financeres o fins i tot l’Administració. Si l’autònom empresari està casat, també els guanys es poden veure afectats.

Doncs bé, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització va introduir un nou tipus d’autònom, el Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL), la diferència fonamental amb el “autònom tradicional” és la limitació de la responsabilitat sota determinades condicions.

D’aquesta manera, l’autònom no haurà de respondre amb el seu patrimoni personal dels deutes contrets en la seva activitat professional o empresarial, això sí, sota determinades condicions. Aquesta limitació adquireix especial importància en la protecció de l’habitatge habitual de l’emprenedor.

Així, l’empresari és lliure de constituir-se en “ERL”, però de triar aquesta opció de forma voluntària, ha de complir amb una sèrie d’obligacions que s’estableixen en la norma jurídica i amb l’objectiu de preservar les garanties dels creditors.

Qui pot ser “ERL”?

Qualsevol persona física (empresari o professional) que, amb limitació de responsabilitat sota determinades condicions, realitza de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu , amb o sense treballadors per compte aliè al seu càrrec.

És per tant aplicable a tots els autònoms, tant empresaris com professionals. I no cal que es tracti d’una activitat nova, sinó que poden acollir-se a aquest règim empresaris o professionals que ja estiguessin exercint la seva activitat amb anterioritat.

Quins avantatges s’aconsegueixen amb aquest règim?

Excloure de la responsabilitat per deutes originats per l’activitat desenvolupada l’habitatge habitual de l’emprenedor, amb la limitació que el seu valor no superi els 300.000 euros (450.000 en poblacions de més d’un milió d’habitants).

¿Protegeix l’emprenedor davant tots els seus deutes?

No, només davant de les que tinguin origen en la seva activitat empresarial o professional. No queda protegit per tant respecte dels deutes “particulars” o familiars, alienes a l’àmbit empresarial o professional.

Per excepció, i això és important, tampoc queda limitada la seva responsabilitat, encara que tinguin origen en la seva activitat empresarial o professional:

– Pels deutes contrets amb anterioritat a adquirir la condició formal d’empresari de responsabilitat limitada (que té lloc mitjançant la seva inscripció al Registre Mercantil).

– Per deutes tributaris o de la Seguretat Social.

I perd aquest benefici en cas d’haver actuat amb frau o negligència greu en el compliment de les seves obligacions amb tercers, sempre que així consti acreditat per sentència ferma o en concurs declarat culpable.

Característiques principals a tenir en compte

Nombre de socis mínim: 1
• Fiscalitat: IRPF, pels rendiments de la seva activitat econòmica.
• L’emprenedor respon personalment de totes les obligacions que contregui l’empresa, excloent-se de les mateixes l’habitatge habitual (exceptuant els deutes de dret públic).
• Control total de l’empresa per part del propietari, que dirigeix la gestió.
• La personalitat jurídica de l’empresa és la mateixa que la del seu titular (empresari).
• L’aportació de capital a l’empresa, tant en la seva qualitat com en quantitat, no té més límit que la voluntat de l’empresari. No es requereix un capital social mínim
• L’emprenedor inscrit haurà de fer constar en tota la seva documentació, amb expressió de les dades registrals, la seva condició de «Emprenedor de Responsabilitat Limitada» o mitjançant l’addició al seu nom, cognoms i dades d’identificació fiscal de les sigles «ERL».

Avantatges

• L’emprenedor podrà limitar la seva responsabilitat pels deutes derivades de l’exercici d’aquesta activitat empresarial o professional.
• És una forma empresarial idònia per al funcionament d’empreses de mida molt reduïda.
• No cal realitzar cap tràmit d’adquisició de la personalitat jurídica, però sí que cal inscriure en el Registre Mercantil i en el Registre de la Propietat la condició d’Empresari de Responsabilitat Limitada indicant les dades de l’habitatge habitual que quedarà exclosa de la responsabilitat de l’empresa.
• Pot resultar més econòmica, atès que no es crea persona jurídica diferent del propi empresari.

Inconvenients

• És necessària la inscripció en el Registre Mercantil.
• L’empresari respon amb el seu patrimoni personal dels deutes generats en la seva activitat, excepte el seu habitatge habitual sota determinades condicions.
• Si l’empresari o empresària estan casats pot donar lloc a que les seves activitats arribin a l’altre cònjuge, segons la classe de béns:

o Els béns propis dels cònjuges empresaris queden obligats als resultats de l’activitat empresarial.
o Els guanys poden quedar obligats per consentiment exprés o per presència i consentiment.
o Els béns privatius del cònjuge de l’empresari poden quedar obligats per consentiment exprés en escriptura pública.
• Tributa per tipus més elevats com més gran és el seu volum de renda.
• Obligació d’elaborar i dipositar anualment al Registre Mercantil els comptes anuals de l’activitat.
• El tràmit burocràtic no és senzill: l’emprenedor ha de comparèixer davant notari per declarar formalment en acta notarial la seva voluntat d’adquirir la condició d’emprenedor de responsabilitat limitada, indicant l’activitat empresarial o professional que va a exercir o exerceix i la identificació del seu habitatge habitual. A més, haurà de dur a terme les inscripcions corresponents en els registres Mercantil i Registre de la Propietat. D’aquesta manera, els que vagin a contractar amb l’autònom “protegit”, podran saber que l’habitatge d’aquest quedaria fora de perill de possibles reclamacions.
• Serà obligatòria l’auditoria dels comptes anuals de l’emprenedor i el dipòsit de les mateixes en el Registre Mercantil.

La Responsabilitat

L’empresari respon amb el seu patrimoni personal dels deutes generats en la seva activitat. Queda exceptuada seu habitatge habitual sempre que es compleixin les següents condicions:

• El valor de l’habitatge no pot superar els 300.000 € (450.000 € en poblacions de més d’un milió d’habitants) .Aquesta valoració es realitza d’acord amb la base imposable de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en el moment de la inscripció en el Registre Mercantil.
• En el cas d’habitatges situats en població de més de 1.000.000 d’habitants s’aplicarà un coeficient del 1,5 al valor del paràgraf anterior.
• En la inscripció del Registre Mercantil corresponent al seu domicili s’indicarà el bé immoble, propi o comú, que es pretén no quedi obligat per les resultes del gir empresarial o professional.
• No podrà beneficiar-se de la limitació de responsabilitat el deutor que hagi actuat amb frau o negligència greu en el compliment de les seves obligacions amb tercers, sempre que així consti per sentència ferma o en concurs declarat culpable.
• Llevat que els creditors prestin el seu consentiment expressament, subsisteix la responsabilitat universal del deutor pels deutes contrets amb anterioritat a la seva inscripció al Registre Mercantil com a emprenedor individual de responsabilitat limitada.
Transcorreguts set mesos des del tancament de l’exercici social sense que s’hagin dipositat els comptes anuals en el Registre Mercantil, l’emprenedor perdrà el benefici de la limitació de responsabilitat en relació amb els deutes contrets amb posterioritat a la fi d’aquest termini. Recuperarà el benefici en el moment de la presentació.

Matrimoni amb separació de béns o de guanys

També s’ha de tenir en compte que si l’empresari o empresària està casat, la responsabilitat pot arribar al cònjuge, pel que s’ha de revisar el règim de béns del matrimoni, si són guanys o hi ha separació de béns.
En aquest sentit, convé aclarir el següent:
• Els béns privatius de l’empresari queden obligats als resultats de l’activitat empresarial.
• Els béns destinats a l’exercici de l’activitat i els adquirits com a conseqüència d’aquest exercici, responen en tot cas del resultat de l’activitat empresarial.
• En el règim de guanys, quan es tracta de béns comuns del matrimoni, perquè aquests quedin obligats caldrà el consentiment de tots dos cònjuges. El consentiment es presumeix quan s’exerceix l’activitat empresarial amb coneixement i sense oposició expressa del cònjuge i també quan en contreure matrimoni un dels cònjuges exercís l’activitat i continués amb aquesta sense l’oposició de l’altre.
• Els béns privatius del cònjuge de l’empresari no queden afectes a l’exercici de l’activitat empresarial, llevat que hi hagi un consentiment exprés de l’esmentat cònjuge.
• En tot cas, el cònjuge pot revocar lliurement el consentiment tant exprés com presumpte.
• L’empresari individual no està obligat a inscriure en el Registre Mercantil, encara que pot ser convenient inscriure entre altres raons per registrar les dades relatives al cònjuge, el règim econòmic del matrimoni, les capitulacions, així com el consentiment, la revocació o oposició del cònjuge a l’afecció a l’activitat empresarial dels béns comuns o els privatius.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *