Els treballadors ja no hauran de lliurar la baixa mèdica a l’empresa

A partir de l’1 d’abril del 2023 els metges d’atenció primària ja no lliuraran dues còpies del comunicat mèdic d’incapacitat temporal als treballadors amb baixa mèdica.

La nova norma prescindeix del lliurament al treballador de la còpia en paper del comunicat mèdic i de l’obligació de presentar-lo a l’empresa per part de l’empleat.

Els canvis introduïts, per tal d’agilitzar tràmits i eliminar obligacions burocràtiques, entraran en vigor l’1 d’abril de 2023 i s’aplicaran tant als processos d’incapacitat temporal (IT) nous, com als que en aquell moment estiguin en curs i no hagin superat els 365 dies de durada.

Principals novetats

  • Pel que fa als informes mèdics de baixa, confirmació i alta, només se’n lliurarà una còpia a la persona treballadora; eliminant-se tant la segona còpia, com l’obligació que actualment li incumbeix de lliurar aquesta còpia a l’empresa.
    Serà l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) el que, per via telemàtica, comuniqui a les empreses les dades identificatives de caràcter merament administratiu relatives als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta dels treballadors emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua. Aquesta comunicació s’ha de fer, com a màxim, el primer dia hàbil següent al de la recepció d’aquestes dades.
  • Es preveu l’obligació per part de les empreses de transmetre a l’Institut Nacional de la Seguretat Social a través del sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED), amb caràcter immediat i, en tot cas, en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a a partir de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica, les dades que es determinin mitjançant ordre ministerial. Aquesta transmissió no és obligatòria quan la persona treballadora pertanyi a algun col·lectiu respecte del qual lempresa o ocupador no tingui obligació dincorporar-se al sistema RED.
  • S’introdueix la possibilitat que, en qualsevol dels processos contemplats a la norma, el facultatiu pugui fixar la corresponent revisió mèdica en un període inferior a l’indicat en cada cas.
  • Es planteja la possibilitat que l’empresa comuniqui a l’administració les dades addicionals que necessiti per a la gestió i el control de la situació d’incapacitat temporal i de la prestació corresponent a aquesta, sense necessitat de la presentació prèvia del comunicat pel treballador.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.