ticket restaurant

Els tickets restaurant com a fórmula d’estalvi fiscal

Cada vegada és més habitual que les empreses complementin el salari dels seus empleats amb una sèrie d’ajudes no monetàries conegudes com retribucions salarials en espècie. Es tracta d’una opció molt atractiva tant per a l’empresa com per a l’empleat, ja que generalment van acompanyades d’una sèrie de beneficis fiscals per a les dues parts. Us els expliquem:

Retribucions en espècie: tiquet restaurant

La retribució flexible és la forma de compensació de gran part dels treballadors d’una empresa. D’aquesta manera, les empreses ofereixen als seus empleats la capacitat d’un major estalvi anual en les seves despeses de menjar.

Un d’aquests complements és el tiquet restaurant (també anomenats xecs restaurant, vals-menjar, xecs gourmet, etc.), un ajut perquè l’empleat pugui menjar en algun dels molts restaurants que permeten el pagament mitjançant l’ús d’aquests xecs.

Les empreses estan sent conscients del sobrecost diari que suposa als seus empleats menjar fora de casa cada dia, de manera que moltes d’elles han establert un complement salarial en forma de tiquets restaurant per pagar-los el menjar diari.

Ara és una pràctica generalitzada en moltes empreses, tot i que el típic tiquet o xec representat en un tros de paper hagi desaparegut en molts casos i s’hagi substituït per una targeta prepagament, a la qual l’empresa carrega l’import que paga pels menjars de la seva treballador cada mes.

Quins beneficis fiscals té?

A més de l’evident benefici per a l’empleat de poder disposar d’un complement salarial per pagar-seus menjars, els tiquets restaurant compten amb una sèrie de beneficis a nivell fiscal que els fan molt atractius.

Atès que es tracta d’una retribució en espècie, no tributa per IRPF, fins a certa quantitat. L’empresa és lliure de lliurar al seu treballador la quantitat que desitgi, però hi ha un límit, de 11 euros diaris, que està exempt de tributació en l’IRPF. És a dir, el que excedeixi a aquesta quantitat ha de pagar impostos.

Però si els beneficis fiscals per a l’empleat són més que notables, no menys importants són per a la pròpia empresa, que es podrà deduir el 100% del que es destina a aquests tiquets restaurant en l’Impost sobre Societats com a despeses de personal.

No obstant això, a diferència de la tributació per IRPF, els tiquets restaurant si han de cotitzar a la Seguretat Social. Totes les quantitats que l’empleat percebi en tiquets restaurant formen part de la base de cotització del salari i no es beneficien de l’exempció de cotització a la Seguretat Social. L’empleat continua cotitzant i manté els seus drets a efectes de futures prestacions.

Benefici en la renda del treballador (IRPF)

La Llei de l’IRPF estableix que estan exemptes de l’impost els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d’empresa, incloses les fórmules indirectes de prestació d’aquest servei admeses per la legislació laboral (com per exemple, el lliurament de vals menjador o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament), sempre que es compleixin els requisits que a continuació es detallen.

Requisits generals

1. Que la prestació del servei tingui lloc durant dies hàbils per a l’empleat o treballador.

2. Que la prestació del servei no tingui lloc durant els dies en què l’empleat o treballador meriti quantitats exemptes de gravamen en concepte de dietes per manutenció, amb motiu de desplaçaments a un municipi diferent del lloc de treball habitual.

Requisits addicionals per a les fórmules indirectes (vals de menjador o documents similars, targetes o altres mitjans electrònics de pagament)

A més dels requisits anteriors, els vals de menjador o documents similars han de complir els següents:

1. Que l’import no superi la quantitat de 9 euros diaris. Si la quantia diària és superior, hi retribució en espècie per l’excés.

2. Que estiguin numerats, expedits de forma nominativa i hi ha de constar, l’empresa emissora i, si es lliuren en suport paper, a més, el seu import nominal.

3. Han de ser intransmissibles i que la quantia no consumida en un dia no pugui acumular-se a un altre dia. A més, els seus empleats no podran obtenir el reemborsament del seu import.

4. Que no es pugui obtenir, ni de l’empresa ni de tercer, el reemborsament del seu import.

5. Que només puguin utilitzar-se en establiments d’hostaleria.

6. Que l’empresa que els lliuri ha de portar i conservar una llista dels lliurats a cadascun dels seus empleats o treballadors, amb expressió de:

  • En el cas de vals de menjador o documents similars, número de document, dia de lliurament i import nominal.
  • En el cas de targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament, número de document i la quantia lliurada cadascun dels dies amb indicació d’aquests últims.

Per tant, si algun dels seus treballadors menja cada dia en un bar o un restaurant, li interessa percebre xecs restaurant en lloc d’obtenir un augment dinerari.

Si vostè és autònom o empresari i tens contractats alguns treballadors hauria de començar a plantejar-se cedir-los aquests tiquets restaurant, ja que serà beneficiós tant per als seus empleats com per a vostè.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *