Els autònoms podran canviar 6 cops l’any la cotització a partir de gener de 2023

S’estableix un nou sistema de cotització per als autònoms, en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional, amb efectes a partir del 2 de gener del 2023, i que contempla, entre altres punts, ampliar de quatre a sis vegades a l’any que poden modificar-ne les cotitzacions.

Així, els autònoms podran canviar fins a sis vegades l’any la base per la qual estiguin obligats a cotitzar, triant una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb els efectes següents:

  • 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i el darrer dia natural del mes de febrer.
  • 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
  • 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
  • 1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
  • 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
  • 1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

A cada sol·licitud de canvi de base de cotització, els treballadors hauran de declarar els rendiments econòmics que prevegin obtenir per la seva activitat econòmica o professional, a excepció dels membres d’institut de vida consagrada de l’Església Catòlica, en tractar-se d’una variació de dades i en concordança amb la reforma efectuada en el mateix sentit a l’article 30.2 del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social.

  • La cotització per incapacitat temporal i contingències professionals: s’actualitza a les referències corresponents al cessament d’activitat, igual que passa amb els apartats 4 i 5 de l’article 45, en què s’adapta la seva regulació sobre el contingut de l’obligació de cotitzar a la regulació legal vigent sobre cotització per contingències comunes i professionals i per cessament dactivitat en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

I què passa amb els que ja són autònoms?

S’estableix una obligació expressa de comunicació de dades per part dels autònoms que ja figurin en alta en algun règim de la Seguretat. Social.

Els treballadors que, a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret (és a dir, 2 de gener de 2023), figurin en alta al RETA o bé al Règim Especial de la Seguretat Social dels
Treballadors del Mar, com a treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització, i que, per les peculiaritats de la seva inclusió en tots dos, hagin d’aportar qualsevol de les dades relacionades als paràgrafs 1r a 10è de l’article 30.2. b) del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, hauran de comunicar-los per mitjans electrònics a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en un termini que finalitzarà el 31 d’octubre de 2023.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.