Els afectats per ERTO el 2020 poden fraccionar en 6 mesos el pagament de l’IRPF sense interessos

Al BOE de el dia 7 d’abril s’ha publicat l’Ordre HAC/320/2021 per la qual s’estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’IRPF per a beneficiaris durant l’any 2020 de prestacions vinculades a Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), i que va entrar en vigor el mateix dia 7 d’abril.

Fins ara era possible dividir el pagament de l’IRPF, però només en dos: el primer pagament era de l’60% de l’import i s’efectuava en el moment de presentar la declaració, i el 40% restant a principis de novembre.

Cal tenir en compte que els contribuents d’IRPF que hagin estat perceptors de prestacions del SEPE per haver estat immersos en un ERTO el 2020, es poden veure obligats a presentar la declaració de la renda ja que a l’tenir dues pagadors, el límit econòmic que determina l’obligació de declarar, disminueix a 14.000 euros si s’han cobrat més de 1.500 euros de l’segon pagador. Això, unit a les baixes retencions que s’hagin efectuat a l’percebre les prestacions del SEPE, pot donar lloc al fet que la declaració d’aquests contribuents resulti a ingressar.

En la línia amb diverses mesures adoptades per al fraccionament de deutes tributaris amb motiu de l’COVID-19, aquesta Ordre HAC / 320/2021, s’aprova la possibilitat de fraccionar el pagament de l’IRPF per als contribuents que haguessin estat en ERTO el 2020.

Es pot sol·licitar el fraccionament si la declaració de l’IRPF es presenta dins del termini voluntari d’autoliquidació i ingrés, sense que pugui fraccionar l’ingrés derivat d’autoliquidacions complementàries presentades amb posterioritat a el 30 de juny de 2021, o dia immediat hàbil posterior, per al cas de ser inhàbil.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.