El nou sistema de cotització d’autònoms en 8 claus

El 2023 els autònoms començaran a cotitzar a la Seguretat Social en funció dels seus ingressos reals, seleccionant un dels 15 trams de rendiments nets amb la corresponent quota mensual.

Entrada en vigor
A partir de l’1 de gener del 2023 es desplega progressivament (durant 3 anys) un sistema de quinze trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l’autònom, com a transició al model definitiu de cotitzacions per ingressos reals que es produirà com a molt tard en nou anys.

Quotes
Les quotes mensuals a la Seguretat Social aniran des dels 230 als 500 euros al mes el 2023, i dels 200 als 590 euros al mes el 2025, sempre en funció dels rendiments nets.

Trams
Els 15 trams que entren en vigor el 2023 són els següents:

Canvis de tram
Els autònoms poden canviar la quota en funció de la previsió d’ingressos nets (descomptant els costos de desenvolupar la seva activitat) fins a sis vegades l’any.

Càlcul rendiments
Els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de lactivitat i necessàries per a lobtenció dingressos de lautònom. Sobre aquesta quantitat, s’aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris).

Acció protectora
La reforma inclou una millora important en l’esquema de protecció per cessament d’activitat dels treballadors per compte propi.

Baixos ingressos
Els autònoms amb ingressos més baixos experimentaran una reducció de la quota de més del 30% respecte a l’actual. Els treballadors autònoms amb rendiments per sota de l’SMI, entre els quals abunden joves i dones, pagaran quotes entre 200 i 260 euros al mes el 2025.

Quotes bonificades
Es fixa una quota bonificada per als nous autònoms de 80 euros durant dotze mesos, extensible a dotze mesos addicionals més quan els ingressos nets continuen sent baixos.

 

Tarifa plana nous autònoms:
L’inici d’activitat com a treballador per compte propi tindrà un ajut en forma de quota reduïda de 80€ mensuals. Amb una durada inicial de 12 mesos. Aquesta durada es pot ampliar per un altre any, si l’autònom registra ingressos inferiors a l’SMI al llarg del primer any d’activitat com a treballador per compte propi.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.