El 2024 la tarifa regulada de la llum queda limitada a particulars i microempreses

Des del passat 1 de gener de 2024, la tarifa regulada del preu de l’electricitat (coneguda com a preu voluntari al petit consumidor “PVPC”) a què estan acollides moltes empreses, queda limitada a consumidors domèstics i microempreses el punt de subministrament de les quals estigui connectat a tensions no superiors a 1 kV i amb potència contractada menor o igual a 10 quilowatts (kW) en cadascun dels períodes horaris existents.

Si és el vostre cas, vegeu com us afecta aquest canvi.

La nova metodologia de càlcul de la tarifa regulada de l’electricitat, coneguda com a Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2024 amb l’objectiu d’aportar més estabilitat a les factures dels 8 ,6 milions de consumidors acollits a ella.

El canvi serà automàtic -els consumidors no hauran de fer res- i s’encarregaran les companyies elèctriques, que aplicaran la nova fórmula de preu de l’energia a les factures que emetin des de l’1 de gener del 2024.

Aprovada el juny passat pel Govern, la reforma fixa un marc transitori pel qual el pes del senyal a termini s’incrementarà entre el 2024 i el 2026, i acota aquesta tarifa a llars i micropimes, si bé les comunitats de veïns que compleixin els requisits de tensió i potència podran continuar beneficiant-se’n.

Fins ara, a aquesta tarifa podien acollir-se els qui no estiguessin connectats a tensió superior a 1 kV i tinguessin una potència contractada menor o igual a 10 kW. Tot i això, amb la nova regulació aquesta possibilitat es restringeix a les persones físiques ia microempreses, per la qual cosa la resta de les empreses hauran de canviar la seva tarifa.

Atenció. Recentment, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aclarit que també les comunitats de veïns que no estiguin connectades a una tensió superior a 1 quilovolt (kV) i que tinguin una potència contractada menor o igual a 10 kW podran seguir estant acollides a la PVPC.

Microempreses

A aquests efectes, es considera microempresa aquella que tingui menys de 10 treballadors i el volum dels quals de negocis o balanç general anual no superi els 2 milions d’euros. Aquestes empreses podran continuar beneficiant-se de la tarifa PVPC sempre que tinguen contractades la tensió i la potència abans indicades i justifiquen la seua condició de microempreses (mitjançant una declaració responsable) en el moment de la sol·licitud o de renovació del contracte.

Si la vostra empresa no reuneix els requisits per ser considerada microempresa, però té un contracte en PVPC vigent a data 1 de gener de 2024, podrà continuar beneficiant-se d’aquesta tarifa fins al venciment. Això sí, quan finalitzi:

  • Haureu de canviar de tarifa i contractar el subministrament amb una comercialitzadora del mercat lliure.
  • En cas contrari, com a penalització per no canviar, se li aplicarà el PVPC més un recàrrec del 20% a la factura. Aquest recàrrec també s’aplica a les microempreses que no hagin certificat la seva condició mitjançant la declaració responsable.

Contacti amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre això.