Deduccions per invertir en empreses de nova creació

Els empresaris i autònoms professionals podran deduir-se el 30% de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació.

La Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2018, ha augmentat aquest percentatge amb efectes des del 2018.01.01 del 20 al 30%. La base màxima de deducció serà de 60.000 euros anuals (la LPGE per a 2018 ha augmentat aquesta quantitat de 50.000 a 60.000 € amb efectes des del 2018.01.01) i estarà formada pel valor d’adquisició de les accions o participacions subscrites.

Requisits de l’entitat:

Societat Anònima, Societat de Responsabilitat Limitada, Societat Anònima Laboral o Societat de Responsabilitat Limitada Laboral, i no estar admesa a negociació en cap mercat organitzat. Aquest requisit haurà de complir-se durant tots els anys de tinença de l’acció o participació.
Haurà exercir una activitat econòmica que compti amb els mitjans personals i materials per al desenvolupament de la mateixa. En particular, no podrà tenir per activitat la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, en cap dels períodes impositius de l’entitat conclosos amb anterioritat a la transmissió de la participació.
L’import de la xifra dels fons propis de l’entitat no podrà ser superior a 400.000 euros en l’inici del període impositiu de la mateixa en què el contribuent adquireixi les accions o participacions.
Quan l’entitat formi part d’un grup de societats, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats, l’import dels fons propis es referirà al conjunt d’entitats pertanyents a aquest grup.

Condicions per a poder practicar la deducció:

Les accions o participacions en l’entitat hauran d’adquirir-pel contribuent bé en el moment de la constitució d’aquella o mitjançant ampliació de capital efectuada en els tres anys següents a la constitució i romandre en el seu patrimoni per un termini superior a tres anys i inferior a dotze anys.
La participació directa o indirecta del contribuent, juntament amb la que posseeixin en la mateixa entitat el seu cònjuge o qualsevol persona unida al contribuent per parentiu, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, no pot ser, durant cap dia dels anys naturals de tinença de la participació, superior al 40 per cent del capital social de l’entitat o dels seus drets de vot.
Que no es tracti d’accions o participacions en una entitat a través de la qual s’exerceixi la mateixa activitat que es venia exercint anteriorment mitjançant una altra titularitat.
No formarà part de la base de la deducció l’import de les accions o participacions adquirides amb el saldo de comptes estalvi-empresa en la mesura que aquest saldo hauria estat objecte de deducció. Cal tenir en compte que la deducció per comptes estalvi-empresa ha estat suprimida a partir l’1 de gener del 2015.
Quan el contribuent transmeti accions o participacions i opti per l’aplicació de l’exempció prevista en l’apartat 2 de l’art. 38 de la Llei de l’IRPF, únicament formarà part de la base de la deducció corresponent a les noves accions o participacions subscrites, la part de la reinversió que excedeixi de l’import total obtingut en la transmissió d’aquelles. En cap cas es podrà practicar deducció per les noves accions o participacions mentre les quantitats invertides no superin la quantia esmentada.

Per a la pràctica de la deducció serà necessari obtenir un certificat expedit per l’entitat indicant el compliment per l’entitat dels requisits assenyalats anteriorment per l’entitat en el període impositiu en què s’adquireixin les accions o participacions.

Es poden posar en contacte amb nosaltres professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *