Declaració sobre béns i drets a l’estranger (Model 720). Fins al 31 de març de 2023

Un any més, us recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’Impost sobre Societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger el 31 de desembre de 2022 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al proper 31 de març de 2023.

Aquest model s’haurà de presentar per via telemàtica (Internet), sense que sigui possible la presentació en paper. Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per Internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els quatre dies naturals següents al de finalització del termini esmentat.

Per a aquells que van presentar el Model 720 anteriorment, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte de els que van determinar la presentació de la declaració de l?any passat. En tot cas, és obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar al seu dia l’obligació de declarar.

Els contribuents han d’informar sobre els béns i els drets que tenen a l’estranger, tant comptes en entitats financeres, com béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts fora d’Espanya. S’exclou d’aquesta obligació de declarar quan el valor no superi els 50.000 euros per cada tipus de bé o dret.

Quins tipus de béns i drets es declaren?

 • Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a lestranger. Se’n detallarà la identificació, la situació (país, localitat, carrer, número), la data d’adquisició i el valor d’adquisició (dependrà de si es tracta de la plena propietat, l’usdefruit, la nua propietat o altres casos).
 • Comptes en entitats financeres situades a lestranger. S’hi ha d’incloure la denominació de l’entitat bancària, el domicili, la identificació dels comptes, les dates d’obertura o cancel·lació, el saldo el 31 de desembre, el saldo mitjà de l’últim trimestre, data en què es va deixar de tenir la condició de titulars, representants, autoritzats, beneficiaris o persona amb poder de disposició.
 • Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionades o obtingudes a l’estranger.
 • En el supòsit dels valors, hi ha de constar la raó social de l’entitat o del tercer cessionari, així com el domicili, el saldo a 31 de desembre i el nombre, la classe d’accions i el valor.
 • En el cas dels drets, s’hi inclouen els drets representatius de la cessió a tercers de capitals propis.
 • Pel que fa a les assegurances, cal informar sobre el nom de l’entitat asseguradora, el domicili i el valor de rescat de la pòlissa el 31 de desembre.
 • Quant a les rendes temporals o vitalícies, cal informar sobre la raó social de l’entitat asseguradora, el domicili i el valor de capitalització el 31 de desembre.

Pel que fa als béns i drets que han de ser objecte de declaració, hi ha diversos matisos que has de tenir en compte com els que et detallem a continuació:

 • S’han de declarar els comptes bancaris en què hi hagi una titularitat compartida, quan hi hagi un saldo a 31 de desembre superior als 50.000 euros.
 • També cal declarar la titularitat compartida que recaigui sobre béns immobles quan el valor d’adquisició superi els 50.000 euros el 31 de desembre.

Atenció. Si va presentar l’any passat el model 720 perquè disposava de dipòsits bancaris, valors (accions, fons d’inversió, assegurances, etc.) o immobles a l’estranger valorats en més de 50.000 euros, entre el gener i el març de cada any, haurà de tornar a presentar aquest model en qualsevol d’aquests dos supòsits:

 • Si el valor dels béns augmenta en més de 20.000 euros.
 • O bé si heu deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns prèviament declarat.

Atenció: L’AEAT ha informat que per ara al model 720 no s’informa de les monedes virtuals (criptomonedes). La declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger no és exigible respecte a l’exercici 2022

Quins subjectes hi estan obligats?

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents…) estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa anual., sempre que siguin titulars o autoritzats en comptes a l’estranger el saldo conjunt dels quals sigui superior a 50.000 euros.

Així mateix, tenen obligació de declarar la informació els titulars de valors, accions, fons, assegurances de vida, béns immobles o qualssevol altres actius situats o dipositats a lestranger, per un import superior conjunt a 50.000 euros. A més dels titulars jurídics, i tret que apliqui alguna exoneració que s’hagi d’analitzar detingudament, estan obligats els coneguts com a titulars reals, és a dir, aquells que posseeixin o controlin més del 25% dels actius esmentats a través d’entitat amb personalitat jurídica o sense.

Hi pot haver moltíssimes persones obligades, en particular estrangers residents, perquè n’hi ha prou de tenir una petita part (encara que sigui un 1%) d’un o diversos comptes a l’estranger amb saldo superior a 50.000€ (o fins i tot no tenir res i ser un simple autoritzat), o tenir una petita part dun immoble amb valor superior a aquesta quantitat.

Règim sancionador

La Llei 5/2022, de 9 de març, i amb efectes des de l’11 de març, va modificar la redacció de diverses normes tributàries amb rang de llei (Llei de l’IRPF, de l’IS i la LGT) per tal d’eliminar els aspectes de la regulació de l’obligació d’informació de béns i drets situats a l’estranger que havien estat declarats contraris al dret de la Unió Europea per la sentència recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 27 de gener de 2022 (assumpte C -788/19). La sentència esmentada va concloure que el règim sancionador específic associat als incompliments de l’obligació de declaració de béns i drets a l’estranger (model 720) en contra del dret de la Unió Europea per establir una restricció desproporcionada a la lliure circulació de capitals.

En lloc d’introduir novament un règim sancionador propi i diferenciat, el legislador s’ha limitat a eliminar la redacció dels preceptes considerats pel TJUE incompatibles amb la lliure circulació de capitals, cosa que, a la pràctica, només té un abast merament formal.

En concret:

 • S’eliminen les multes pecuniàries fixes per no informar en termini o per fer-ho de manera incompleta, inexacta o amb dades falses.
 • S’eliminen els preceptes que qualificaven el valor dels béns no declarats en termini com a guany de patrimoni no justificat o com a renda no declarada imputable al període impositiu més antic entre els no prescrits.
 • S’elimina la multa pecuniària proporcional del 150% sobre la quota tributària derivada del guany de patrimoni no justificat o la renda no declarada.

Com que no s’ha substituït l’anterior per un règim específic, els incompliments eventuals de l’obligació d’informar queden subjectes al règim sancionador general previst per a la manca de presentació en termini o de forma incorrecta de declaracions que no produeixin perjudici econòmic a la Hisenda Pública.

Cal recordar que:

 • Les sancions eliminades consistien en la imposició duna multa pecuniària fixa de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 10.000 euros, o bé 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 1.500 euros, per a els casos de presentació fora de termini sense requeriment previ.
 • A més d’aquesta sanció, la normativa establia una altra conseqüència greu tant per no complir l’obligació d’informar com per fer-ho fora de termini, i és que Hisenda pot arribar a considerar que els béns a l’estranger són guanys patrimonials no justificats i cobrats per l’IRPF una quota fins al tipus màxim margina oa l’impost sobre societats, sobre el seu valor més una sanció addicional del 150% sobre aquesta quota. I això fins i tot encara que aquests béns i drets procedeixin de períodes prescrits.

Us recordem que davant de qualsevol dubte sobre aquest tema o altre, podeu posar-vos en contacte amb aquest despatx professional per fer la vostra consulta.