Millores en la protecció social de les persones artistes

Entre les modificacions del Reial decret llei 1/2023, del 10 de gener, s’inclou la regulació de la prestació especial per desocupació de les persones artistes.

Read more

Situació actual de la remuneració dels administradors de societats de capital

Segons la Llei de Societats de Capital, el càrrec d’administrador és gratuït llevat que els estatuts estableixin el contrari, i en aquest cas han de determinar el sistema de remuneració.

Això, sens perjudici que després sigui la Junta la que, sobre la base d’aquest sistema, determini cada any la quantia exacta de la remuneració.

Read more

L’empresa ha de pagar les ulleres graduades i les lents de contacte als empleats que treballin amb pantalles de l’ordinador

D’acord amb una sentència recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), les empreses hauran de pagar les lents graduades o lents de contacte a aquells empleats que treballin amb pantalles i que necessitin ulleres.

Read more

Com afecta les empreses el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables?

El passat 1 de gener del 2023 va entrar en vigor el nou Impost Especial sobre els Envasos de Plàstic no Reutilitzables.

Aquest impost grava el plàstic no reciclat, cosa que impacta en tota la cadena de subministrament i especialment en l’alimentació. També s’ha aprovat el model 592 d’Autoliquidació i el model A22 de Sol·licitud de devolució, regulant alhora la inscripció al registre territorial de l’impost, la porta de la comptabilitat de fabricants i la presentació del llibre registre d’existències per als adquirents intracomunitaris.

Read more

Novetats en la recuperació de l’IVA meritat per crèdits incobrables

La Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023 ha introduït millores importants en la recuperació de l’IVA impagat.

Entre altres novetats, s’amplia de tres a sis mesos el termini de què disposarà la vostra empresa per dur a terme els tràmits necessaris de recuperació de l’IVA

Read more

Què és un concurs sense massa per a persones físiques i societats (“concurs exprés”)?

Una de les modificacions importants de la Llei 16/2022 de Reforma Concursal ha estat la regulació específica de l’anomenat “concurs sense massa”, que substitueix una figura controvertida a la pràctica com era la del “concurs express”.

Read more

Nous incentius a la contractació laboral

El 11 de enero de 2023 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.

Read more

Novetats en els ajornaments i fraccionaments de deutes i sancions tributàries en situacions preconcursals

La Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023 estableix una nova regulació per als ajornaments i els fraccionaments de deutes i sancions tributàries estatals en situacions preconcursals per l’AEAT.

Read more

Els treballadors ja no hauran de lliurar la baixa mèdica a l’empresa

A partir de l’1 d’abril del 2023 els metges d’atenció primària ja no lliuraran dues còpies del comunicat mèdic d’incapacitat temporal als treballadors amb baixa mèdica.
Read more

Tarifa plana per a nous autònoms 2023-2025

Durant el període 2023-2025, les persones que causin alta inicial al Règim d’Autònoms poden sol·licitar l’aplicació d’una quota reduïda (tarifa plana) de 80 euros mensuals durant els primers 12 mesos d’activitat. La sol·licitud es farà en el moment de tramitar l’alta.
Read more