Apliqueu l’interès de demora a les operacions comercials

En cas d’impagament, la Llei de lluita contra la morositat permet al creditor reclamar interessos de demora.

Aquest interès, mancant pacte, està fixat per la llei (per al primer semestre natural del 2024 és del 12,50%). L’interès de demora de la normativa de morositat s’aplica a pagaments entre empreses o entre empreses i l’Administració.

Read more

Limitacions al cobrament de multes: prohibició d’embargar comptes bancaris externs al Municipi

El Tribunal Suprem ha fixat doctrina en una recent sentència de 22 de gener de 2024, en la qual ha establert que els Ajuntaments no poden practicar i dictar diligències d’embargament de diners en comptes oberts a sucursals d’entitats financeres radicades fora del seu terme municipal, fins i tot quan aquest embargament no requereixi la realització material d’actuacions fora de l’esmentat territori municipal per part de la dita administració local.

Read more

Nova figura d’autoliquidació rectificativa

S’ha aprovat el Reial decret 117/2024, de 30 de gener, que desenvolupa la Llei 13/2023 i modifica els reglaments relatius a l’IRPF, IS, IVA, i els impostos especials i l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle, per a introduir en aquests impostos la figura de l’autoliquidació rectificativa (que substitueixi l’actual sistema dual d’autoliquidació complementària i la sol·licitud de rectificació d’autoliquidacions).

Read more

Puc viatjar a l’estranger si estic cobrant una prestació, un subsidi o una renda activa d’inserció?

La prestació per desocupació se suspèn en alguns casos, de manera que el cobrament s’interromp i es reprèn quan finalitza la causa de suspensió.

Si un treballador en situació d’atur surt a l’estranger per un període de temps superior a 15 dies però inferior a 91, ha de comunicar el viatge al SEPE i la seva prestació queda suspesa.

Read more

Noves obligacions per a venedors en plataformes digitals

El Reial decret 117/2024 regula una nova obligació de comunicació d’informació dels venedors que s’imposa als operadors de plataformes digitals.

Els afectarà aquells venedors que, utilitzant serveis transaccionals en plataformes com Wallapop, Vinted o Airbnb, hagin venut 30 articles o més en un any, amb un import de més de 2.000 euros a les vendes.

Per això, s’han aprovat els models necessaris per gestionar l’alta, la modificació i la baixa del Registre d’operadors de plataforma (Model 040), així com per complir amb l’obligació de comunicació d’informació pels operadors de plataformes (Model 238).

Read more

El Cash Pooling (gestió centralitzada de la tresoreria): Què és i per a què serveix les empreses?

El Cash Pooling és una bona alternativa per controlar la tresoreria dels grups d’empreses o la d’aquelles empreses amb diverses delegacions o establiments.

Read more

Verifiqueu si la vostra empresa és una societat patrimonial a efectes de l’impost sobre societats

La seva empresa serà patrimonial a afectes de l’impost sobre societats quan més de la meitat de l’actiu està constituït per valors o per elements no afectes a una activitat econòmica, i per a aquest còmput es prendrà la mitjana dels balanços trimestrals de l’exercici.

Al si d’un grup mercantil s’utilitzaran els balanços trimestrals consolidats. Si la vostra empresa és una societat patrimonial tindrà algunes restriccions en matèria fiscal.

Read more

Un administrador amb càrrec caducat pot convocar una junta per nomenar administrador?

És vàlida una convocatòria de junta feta per un administrador caducat per renovar els càrrecs dadministradors i aprovar els comptes anuals de diversos exercicis?

Read more

És compatible jubilació i Consell d’Administració?

De conformitat amb les normes en matèria de prestacions regulades a la Llei General de la Seguretat Social, la regla general és la no compatibilitat entre si de les pensions de jubilació en la seva modalitat contributiva amb el treball del pensionista.

Això no obstant, se n’exceptuen aquells casos en què el negoci o empresa sigui una societat mercantil i la persona jubilada sigui membre del seu òrgan d’administració.

Read more

El 2024 la tarifa regulada de la llum queda limitada a particulars i microempreses

Des del passat 1 de gener de 2024, la tarifa regulada del preu de l’electricitat (coneguda com a preu voluntari al petit consumidor “PVPC”) a què estan acollides moltes empreses, queda limitada a consumidors domèstics i microempreses el punt de subministrament de les quals estigui connectat a tensions no superiors a 1 kV i amb potència contractada menor o igual a 10 quilowatts (kW) en cadascun dels períodes horaris existents.

Si és el vostre cas, vegeu com us afecta aquest canvi.

Read more