Capitalitzar l’atur per emprendre: una guia

El pagament únic o la capitalització de la prestació pública per desocupació és una opció que atorga el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per percebre els imports pendents de la prestació d’atur. Amb ella podrà finançar la inversió necessària per al seu nou negoci, el pagament de les seves quotes de Seguretat Social com a autònom, o ambdues coses.

Per a què es pot demanar el pagament únic?

Les activitats d’autoocupació per a les quals es pot sol·licitar el pagament únic de l’atur són:

 • L’inici d’una activitat com a treballador autònom.
 • La incorporació a una cooperativa, existent o de nova creació, com a soci treballador o de treball de caràcter estable.
 • La constitució d’una societat laboral o la incorporació a una ja existent, com a soci treballador o de treball de caràcter estable.
 • La creació d’una entitat mercantil de nova constitució (per exemple una SL) o incorporar-se a la que ho ha creat en els 12 mesos anteriors, si es va a tenir el control de la mateixa.

Requisits generals per tenir dret al pagament únic de la prestació

 • Tenir reconeguda una prestació per atur del nivell contributiu. Els subsidis i ajudes (ajuda familiar, majors de 55 anys, RAI, Prepara o PAE) no donen dret a la capitalització.
 • Tenir pendent de percebre almenys 3 mesos de prestació en la data de la sol·licitud.
 • No haver obtingut reconeixement d’un pagament únic d’una prestació per desocupació, en qualsevol de les seves modalitats, en els 4 anys anteriors.
 • D’iniciar l’activitat en una societat laboral o cooperativa, ha de ser-ho com a soci treballador o treball de caràcter estable, no temporal.
 • No haver iniciat l’activitat abans de la data en què es presenta la sol·licitud.
 • Si hagués impugnat el cessament de la relació laboral origen de la prestació per desocupació, la sol·licitud s’ha de presentar després que s’hagi resolt el procediment corresponent.
 • No haver compatibilitzat la prestació per desocupació i el ser autònom en els 24 mesos anteriors.
 • En el cas de ser un TRADE no contractar amb l’ex ocupador
 • En el cas d’entrar en societat una creada en els 12 mesos anteriors, no podrà ser una entitat amb la qual s’hagi tingut una relació laboral o s’hagi tingut amb alguna empresa del mateix grup.

Una de les situacions en què es pot sol·licitar el pagament únic de la prestació per desocupació és quan el beneficiari es constitueixi com a treballador autònom o com a soci treballador en cooperatives o societats laborals.

Com a treballador autònom o soci d’una entitat mercantil

S’abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es reduirà l’import relatiu a l’interès legal del diner.

Si l’activitat que realitzaràs és com treballador autònom, pots sol·licitar i obtenir exclusivament la quantitat que justifiquis com a inversió amb un màxim del 100% de l’import de la prestació. S’inclouen les càrregues tributàries per a l’inici de l’activitat.

Si vas a realitzar una activitat professional com a soci d’una societat mercantil, pots obtenir l’import de la prestació per realitzar una aportació al capital social d’aquesta societat, amb un màxim del 100% de l’import de la prestació.

Pots destinar el pagament únic a fer front a les despeses de constitució i posada en funcionament d’una entitat, al pagament de taxes i tributs.

Podràs, a més, destinar fins al 15% de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de serveis específics d’assessorament, formació i informació relacionats amb l’activitat a emprendre.

Com a soci treballador o de treball de caràcter estable en una cooperativa o en societat laboral

Pots sol·licitar i obtenir en un sol pagament la quantitat que hagis de desemborsar com a aportació al capital social, o bé per finançar la quota d’ingrés a la cooperativa o per a l’adquisició d’accions o participacions en la societat, sense que es puguin finançar desemborsaments futurs o pagaments ajornats.

S’abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es reduirà l’import relatiu a l’interès legal del diner.

L’import de la prestació es pot destinar a sufragar les despeses de constitució i posada en funcionament de l’entitat, així com al pagament de les taxes i tributs.

Podràs, a més, destinar fins al 15% de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de serveis específics d’assessorament, formació i informació relacionats amb l’activitat a emprendre.

En totes les modalitats permeses per a la capitalització, si no obtens el total de la quantia de la teva prestació en un sol pagament, d’acord amb els apartats anteriors, pots sol·licitar simultàniament l’abonament de l’import restant com a subvenció per a la teva cotització a la Seguretat Social durant el desenvolupament de la teva activitat. Es farà mitjançant abonaments mensuals.

O bé, pots sol·licitar i obtenir exclusivament l’import total de la prestació pendent de percebre per subvencionar la cotització del treballador a la Seguretat Social. Es farà mitjançant abonaments mensuals.

Autònoms: constituir una empresa (societat limitada) i cobrar la prestació per desocupació en un pagament únic

El Tribunal Suprem (sentència de 21 de juny de 2016), entén que constituir una societat de responsabilitat limitada no és incompatible amb la qualitat de treballador autònom quan la posició jurídica del soci determina la seva obligada afiliació al RETA. És a dir, la sentència sosté que tot i que la normativa només es refereix com societats a les cooperatives i les societats laborals, no exclouen de manera expressa cap altra, i sosté que quan es constitueixi una societat de responsabilitat limitada, i sigui necessari per a ostentar la condició de soci de la mateixa estar enquadrat i donat d’alta al Règim d’Autònoms, no pot apreciar-se pel Servei Públic d’Ocupació (SEPE) el cobrament indegut de la prestació.

En aquest cas, el SEPE entenia que s’havia produït un cobrament indegut del pagament únic de la prestació, ja que sostenien que aquesta situació només és possible quan el beneficiari es constitueixi com a treballador autònom o com a soci treballador en cooperatives o societats laborals, no contemplant el cas de soci de societats de responsabilitat limitada.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *