Bonificacions per a la contractació d’empleats el 2022

Aquestes són les bonificacions que segueixen actives:

Contracte per a la formació en alternança

És l’única modalitat bonificada destinada a la contractació de joves aturats. Amb ella, les empreses que vulguin contractar es beneficiaran d’una bonificació del 100% de les assegurances socials (75% per a empreses amb més de 250 treballadors) durant un màxim de 2 anys. A més, rebran una bonificació addicional d’entre 60 i 80 € en concepte de tutorització del treballador.

El contracte de formació és a jornada completa i està destinat a formar joves, de fins a 30 anys.

Del total de la jornada, el 65% serà per treballar i el 35% per formar-se el primer any, mentre que el segon any serà 85% de treball i 15% de formació. La formació del contracte és oficial i també està 100% bonificada.

Conversions de contractes en indefinit

Conversions de contracte de formació (en alternança) a indefinit

Les empreses que transformin els contractes de formació en indefinits podran aplicar una bonificació de 1.500 € a les assegurances socials (1.800 euros, si és treballadora) durant 3 anys.

El requisit és transformar el contracte de formació en alternança quan finalitza el contracte inicial o alguna de les pròrrogues.

Conversions de contractes de pràctiques en indefinit

Encara que es van derogar les bonificacions per als contractes inicials de pràctiques, sí que segueixen vigents les bonificacions per a empreses amb menys de 50 treballadors que transformin un contracte de pràctiques en indefinit.

Tindran una bonificació anual en les quotes a la Seguretat Social de 41,67 €/mes (500 €/any) durant 3 anys. En el cas de les dones, aquestes bonificacions seran de 58,33 €/mes (700 €/any).

Conversions de contractes de relleu i substitució per jubilació en indefinit

Passa el mateix si es transformen en indefinits contractes de relleu i de substitució per anticipació de ledat de jubilació. Tindran dret a una bonificació a la quota empresarial a la Seguretat Social de 41,67 €/mes (500 €/any), durant 3 anys. En el cas de les dones, aquesta quota serà de 58,33 €/mes (700 €/any).

Contracte de durada determinada

El contracte de durada determinada regulat a l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors mantindrà l’aplicació dels beneficis en la cotització a la Seguretat Social establerts per als contractes de treball temporals o de durada determinada per a determinats col·lectius a la Llei 43/2006, de 29 de desembre.

Bonificació per a la contractació indefinida d’aturats de llarga durada

El Reial Decret Llei 8/2019 va introduir una bonificació en la quota empresarial de 108,33 €/mes (125 €/mes si és dona) per a aquelles empreses que contractin de forma indefinida a aturats de llarga durada.

La persona contractada haurà d’haver estat inscrita com a demandant de feina almenys 12 mesos, dels 18 anteriors a l’alta.

Les empreses que contractin de forma indefinida a aturats de llarga durada poden aplicar una bonificació de 1.300 € a les assegurances socials en les quotes anuals a la Seguretat Social (1.500 €, si és dona).

Aquesta bonificació es podrà aplicar durant 3 anys, sempre que es mantingui el nivell d’ocupació total assolit amb aquesta contractació i es mantingui contractat al treballador com a mínim 2 anys. En cas d’incompliment, l’empresa hauria de tornar els beneficis aplicats.

Bonificacions per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar

Hi ha bonificacions per als contractes d’interinitat que s’apliquen per substituir treballadors en situació d’excedència per la cura de familiars.

Si es contracta una persona beneficiària de prestacions per desocupació per substituir el treballador, mentre duri l’excedència, es podrà aplicar una reducció del 95% a la quota per contingències comunes durant el primer any. Per al segon i tercer any, s’aplicaria una reducció del 60% i 50% a les contingències comunes respectivament.

 

Més bonificacions: https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral/bonificaciones-reducciones-contratacion-laboral.html