Entries by GEMAP IUS

Entitats de nova creació, quin és l’abast temporal del tipus reduït del 15% a l’impost sobre societats?

D’acord amb la Llei de l’impost sobre societats, les entitats de nova creació que realitzin activitats econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent, al tipus del 15%, excepte si han de tributar a un tipus inferior (no sent aplicable a aquelles entitats que tinguen […]

Eina digital per donar suport a les pimes en la transició cap a l’Economia Circular

La Direcció General dIndústria i Pime posa a disposició de les pimes una eina dautodiagnòstic digital gratuït sobre Economia Circular. Amb aquesta eina es vol ajudar les pimes a analitzar les mesures de circularitat que s’han adoptat dins de les seves empreses i, en funció de les mateixes, s’ofereixen recomanacions i propostes per evolucionar cap […]

Reducció de capital, en quin exercici s’ha de comptabilitzar?

L’exercici en què s’ha de registrar la reducció de capital és aquell en què s’acorda per la Junta General, sempre que l’escriptura pública en què consti aquest acord s’inscrigui al Registre Mercantil abans que es formulin els comptes anuals del dit exercici, i estigui dins del termini legalment establert per a la seva formulació.

La Comissió Europea adopta les normes europees d’informació sobre sostenibilitat (ESRS)

El 31 de juliol del 2023, la Comissió Europea va adoptar les Normes Europees d’Informació sobre Sostenibilitat (ESRS), que seran aplicables a totes les empreses subjectes a la Directiva d’Informació sobre Sostenibilitat Corporativa (CSRD). Els ESRS abasten una àmplia gamma de temes fonamentals, incloent-hi aspectes ambientals, socials i de governança, com el canvi climàtic, la […]

Notificació prèvia en els supòsits de tancament de centres de treball que suposin l’acomiadament de 50 persones treballadores o més

Des del passat 13 de juliol, el Reial decret 608/2023, de 11 de juliol, estableix com a nou requisit de comunicació prèvia per a les empreses que pretenguin tancar un centre de treball realitzant un acomiadament col·lectiu de 50 o més treballadors, el de notificar-ho tancament amb una antelació mínima de 6 mesos.

Es pot deduir l’IVA dels subministraments (aigua, gas, electricitat…) d’un immoble afecte parcialment a l’activitat econòmica?

D’acord amb la normativa comunitària, el Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC) en una recent Resolució de 19 de juliol de 2023 unifica criteri permetent la deducció de les quotes d’IVA suportades pels subministraments d’un immoble parcialment afecte a l’activitat, a proporció al seu ús a l’activitat.