La Reforma Laboral inclou un nou tipus d’ERTO

Ara existiran dos tipus de mesures de flexibilitat interna, com a fórmula alternativa i prioritària a les extincions dels contractes de treball:
Read more

Els nous contractes que contempla la Reforma Laboral

De manera resumida, les novetats principals les podem agrupar en aquests punts essencials per conèixer el nou marc laboral:
Read more

Increment de les pensions el 2022

El proper 1 de gener del 2022 les pensions contributives s’incrementaran un 2,5%. D’acord amb la fórmula acordada amb els agents socials el mes de juliol passat, que garanteix el poder adquisitiu dels pensionistes, aquest increment és el resultat de l’índex de preus de consum (IPC) mitjà entre desembre del 2020 i novembre del 2021. Aquest augment també serà igual per als pensionistes de Classes Passives.

D’acord amb aquest increment, les quanties mínimes per a les pensions contributives durant l’any 2022 serien les següents (import distribuït en 14 pagues):

Jubilació amb 65 anys o més:

Amb cònjuge a càrrec: 12.467 euros cada any
Sense cònjuge: 10.103,80 euros cada any
Amb cònjuge no a càrrec: 9.590 euros l’any

Jubilació amb menys de 65 anys:

Amb cònjuge a càrrec: 11.688,60 euros cada any
Sense cònjuge: 9.452,80 euros cada any
Amb cònjuge no a càrrec: 8.934,80 euros l’any

Incapacitat permanent de gran invalidesa

Amb cònjuge a càrrec: 18.701,20 euros cada any
Sense cònjuge: 15.156,40 euros cada any
Amb cònjuge no a càrrec: 14.385 euros a l’any

Incapacitat absoluta o total dels titulars de 65 anys o més

Amb cònjuge a càrrec: 12.467 euros cada any
Sense cònjuge: 10.103,80 euros cada any
Amb cònjuge no a càrrec: 9.590 euros l’any

Incapacitat total dels titulars d’entre 60 i 64 anys:

Amb cònjuge a càrrec: 11.688,60 euros cada any
Sense cònjuge: 9.452,80 euros cada any
Amb cònjuge no a càrrec: 8.934,80 euros l’any

Incapacitat total derivada d’una malaltia comuna per a menors de 60 anys:

Amb cònjuge a càrrec: 7.448 euros cada any
Amb cònjuge no a càrrec: 7.383,6 euros l’any

Viduïtat:

Amb càrregues familiars: 11.688,60 euros cada any
Majors de 65 anys o amb discapacitat igual o superior al 65%: 10.103,80 euros cada any
Titulars entre 60 i 64 anys: 9.452,80 euros l’any
Menors de 60 anys sense càrregues: 7.655,20 euros cada any

Orfandat:

Per beneficiari: 3.089,80 euros cada any
Per a menors de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 65%: 6.076 euros l’any
Per a casos d’orfandat absoluta: 9.457 euros a l’any per a un sol beneficiari (15.941,80 €/any a repartir entre els beneficiaris si en són diversos)

A favor de familiars:

Per beneficiari: 3.089,80 euros cada any
Si no hi ha vidu ni orfe:
Un sol beneficiari amb 65 anys o més: 7.463,40 euros cada any
Un sol beneficiari menor de 65 anys: 7.033,60 euros cada any
Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cadascun s’incrementarà a l’import que resulti de prorratejar 4.565,40 euros a l’any entre el nombre de beneficiaris

D’altra banda, durant el proper any, l’import màxim per a les pensions contributives se situarà en 39.474 euros anuals, abonats en 14 pagues.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.

Ajuts a la digitalització de les pimes i autònoms

El Govern ha presentat el Kit Digital, el programa d’ajudes del Pla de Recuperació impulsat per promoure la digitalització de pimes i autònoms, que contribuirà a modernitzar el teixit productiu espanyol.

Read more

Impuls als plans de pensions de feina

El Consell de Ministres del passat dia 23 de novembre del 2021 ha aprovat l’Avantprojecte de Llei Reguladora dels plans de pensions d’ocupació.

Read more

Les empreses entre 50 i 100 treballadors han de tenir un Pla d’Igualtat a partir del 7 de març

Us recordem que el Pla d’Igualtat serà obligatori a partir del 7 de març de 2022 per a les empreses que tinguin entre 50 i 100 persones treballadores.

Read more

Rebaixa de l’IRPF per fomentar el lloguer de vivendes

L’Avantprojecte de Llei d’Habitatges inclou importants mesures i instruments per assolir els objectius de millora de l’accés a l’habitatge, a tenir en compte tant per a propietaris com per a futurs arrendataris:

Read more

Conveni especial per a acomiadaments col·lectius amb treballadors majors de 55 anys

Les empreses que realitzin acomiadaments col·lectius que afectin treballadors majors de 55 anys (sense estar sotmeses a concurs) han de subscriure un conveni especial i continuar cotitzant a la Seguretat Social per aquests empleats. En cas que el treballador tingui dret a percebre una prestació per desocupació amb posterioritat a l’acomiadament col·lectiu, el conveni especial se subscriurà a partir de la data en què s’extingeixi el dret a percebre aquesta prestació.

Requisitos:

 • Figurar incluido en el expediente de procedimiento de despido colectivo.
 • El trabajador deberá tener 55 o más años de edad
 • No tener la condición de mutualista a 1-1-67

Ingreso:

En virtud de ese convenio, el empresario deberá seguir cotizando por el trabajador desde el momento en que suscriba dicho convenio especial y hasta que el afectado cumpla 63 años. En caso de que el despido colectivo se fundamente en causas económicas, dicha obligación cesará cuando el trabajador cumpla 61 años:

 • Desde tal edad, y hasta la edad ordinaria de jubilación, será el trabajador quien asuma el pago e ingreso de las cuotas a la Seguridad Social.
 • Recuerde que en 2021 la edad ordinaria de jubilación es de 66 años, o de 65 años en caso de trabajadores que acrediten 37 años y 3 meses o más de cotización.

Cotización:

La base de cotización que se utilizará para el convenio especial vendrá determinada por el promedio de las bases de cotización de los seis meses previos al despido. Por ejemplo, en caso de un trabajador con un salario bruto y base de cotización de 3.000 euros mensuales, que se vea afectado por un despido colectivo con 55 años (por causas no económicas y sin derecho a prestación por desempleo), las cuotas a ingresar por la empresa hasta que cumpla 63 años ascenderán a más de 54.000 euros.

Forma y plazo de ingreso:

El empresario podrá optar por:

 • Realizar un pago único de las cuotas en cuyo caso deberá manifestarlo por escrito a la Tesorería General de la Seguridad Social efectuando el ingreso en la misma dentro del mes siguiente al de la notificación por parte de dicho Servicio Común de la cantidad a ingresar.
 • Solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social el fraccionamiento de su pago en tantas anualidades como años le falten al trabajador o trabajadores para cumplir los 63 o 61 años de edad, con un máximo de seis años. En este caso, el ingreso de la primera anualidad deberá realizarse en el plazo de treinta días naturales a partir de la notificación de la cantidad a ingresar, presentando para responder de las cotizaciones pendientes, bien aval solidario suficiente a juicio de la Tesorería General de la Seguridad Social o bien sustituyendo, con el consentimiento de dicho Servicio Común, la responsabilidad del empresario por la de una entidad financiera o una entidad aseguradora.
 • El plazo para el ingreso de las anualidades fraccionadas distintas de la primera será el de los treinta días naturales inmediatamente anteriores a la iniciación de la anualidad de que se trate.

En todo caso, estos pagos fraccionados deberán ser objeto de domiciliación en alguna de las entidades financieras habilitadas para actuar como oficinas recaudadoras en los términos establecidos en el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social y en sus normas de desarrollo.

A TENER EN CUENTA:

Reintegro. En caso de fallecimiento o incapacidad permanente del trabajador previa a la edad de jubilación ordinaria, el empresario tendrá derecho a reclamar las cuotas abonadas a partir de que se produzcan tales hechos.

Si vuelve a trabajar… Si el trabajador vuelve a trabajar con posterioridad al despido colectivo y antes de la edad ordinaria de jubilación, las cuotas ingresadas durante este período se descontarán de las cuotas que deba ingresar el trabajador a partir de los 63 años. Si estas cuotas exceden de las cuotas abonadas por el trabajador a partir de los 63 años, dicho exceso deberá ser reintegrado al empresario inicial.

Incumplimiento. La falta de suscripción del convenio especial obligatorio es una infracción administrativa muy grave, sancionable con multa de hasta 225.018 euros por cada trabajador sin convenio suscrito.

Pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Calendari laboral i de dies inhàbils 2022

El BOE ja ha publicat el calendari laboral per a aquest 2022, que tindrà vuit dies festius nacionals, més les corresponents per cada Comunitat Autònoma i els festius locals. Són els següents:

 • dissabte 1 de gener (Any Nou)
 • dijous 6 de gener (dia de Reis)
 • divendres 15 d’abril (Divendres Sant)
 • dilluns 15 d’agost (Assumpció de la Verge)
 • dimecres 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • dimarts 1 de novembre (Tots Sants)
 • dimarts 6 de desembre (la Constitució)
 • dijous 8 de desembre (Inmaculada Concepció)

Quatre dies de festa de caràcter nacional substituïbles que les comunitats poden triar com a festius o canviar-los per altres dies de celebració: 14 d’abril (Dijous Sant), 2 de maig (dilluns següent a la Festa del Treball), 25 de juliol (Dilluns següent de Santiago Apòstol) i 26 de desembre (dilluns següent a Nadal).

En el cas de Catalunya, les festivitats pròpies que també computen són:

 • dilluns 18 d’abril (Pasqua)
 • dilluns 26 de desembre (Sant Esteve)

Calendari de dies inhàbils 2022

A efectes de còmput de cara a l’Administració, els dies festius no compten a efectes de terminis per presentar tràmits. Segons marca el calendari laboral del 2022, els dies que no comptaran de cara a l’Administració són:

 • tots els dissabtes i diumenges
 • els 7 dies festius nacionals
 • els dos dies festius de Catalunya
 • a les administracions locals, els dos dies que determinin cadascuna

Per a més informació no dubteu a contactar amb nosaltres.

Pugen les bases de cotització per als autònoms

El límit màxim de la base de cotització en tots els règims queda fixat en 4.139,40 euros / mensuals, a partir de l’1 de gener de 2022.

Read more