Entitats de nova creació, quin és l’abast temporal del tipus reduït del 15% a l’impost sobre societats?

D’acord amb la Llei de l’impost sobre societats, les entitats de nova creació que realitzin activitats econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent, al tipus del 15%, excepte si han de tributar a un tipus inferior (no sent aplicable a aquelles entitats que tinguen la consideració d’entitat patrimonial).

Read more

Eina digital per donar suport a les pimes en la transició cap a l’Economia Circular

La Direcció General dIndústria i Pime posa a disposició de les pimes una eina dautodiagnòstic digital gratuït sobre Economia Circular.

Amb aquesta eina es vol ajudar les pimes a analitzar les mesures de circularitat que s’han adoptat dins de les seves empreses i, en funció de les mateixes, s’ofereixen recomanacions i propostes per evolucionar cap a un model circular, eficaç i que pugui evolucionar temps. Des de l’1 de gener del 2023, les grans empreses han de presentar un reporti de sostenibilitat.

Read more

IRPF dels endarreriments del complement de maternitat reconegut judicialment a l’home

Els endarreriments del complement de maternitat s’han d’imputar al període impositiu en què adquireixi fermesa la resolució judicial que els reconegui.

En existir un espai temporal de més de dos anys des de la data a què es retrotrau el reconeixement i la de fermesa de la sentència, la reducció del 30 per cent resultarà operativa respecte als endarreriments (del complement per maternitat) sempre que es compleixin a més, els requisits restants que per a la seva aplicació estableix la normativa de l’IRPF.

Read more

Indemnització als pares que han reclamat el complement de maternitat a la pensió

Segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el criteri de l’INSS de denegar sempre el complement de maternitat als homes i obligar-los a reclamar a la via judicial suposa el dret a una indemnització addicional pels danys patits per l’afectat.

Read more

Tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir del 2024

Des de l’1 de gener del 2024 totes les empreses hauran de donar d’alta a la Seguretat Social els becaris. Això és independentment que facin pràctiques remunerades o no.

Read more

Reducció de capital, en quin exercici s’ha de comptabilitzar?

L’exercici en què s’ha de registrar la reducció de capital és aquell en què s’acorda per la Junta General, sempre que l’escriptura pública en què consti aquest acord s’inscrigui al Registre Mercantil abans que es formulin els comptes anuals del dit exercici, i estigui dins del termini legalment establert per a la seva formulació.

Read more

La Comissió Europea adopta les normes europees d’informació sobre sostenibilitat (ESRS)

El 31 de juliol del 2023, la Comissió Europea va adoptar les Normes Europees d’Informació sobre Sostenibilitat (ESRS), que seran aplicables a totes les empreses subjectes a la Directiva d’Informació sobre Sostenibilitat Corporativa (CSRD). Els ESRS abasten una àmplia gamma de temes fonamentals, incloent-hi aspectes ambientals, socials i de governança, com el canvi climàtic, la biodiversitat i els drets humans.

Read more

Notificació prèvia en els supòsits de tancament de centres de treball que suposin l’acomiadament de 50 persones treballadores o més

Des del passat 13 de juliol, el Reial decret 608/2023, de 11 de juliol, estableix com a nou requisit de comunicació prèvia per a les empreses que pretenguin tancar un centre de treball realitzant un acomiadament col·lectiu de 50 o més treballadors, el de notificar-ho tancament amb una antelació mínima de 6 mesos.

Read more

Es pot deduir l’IVA dels subministraments (aigua, gas, electricitat…) d’un immoble afecte parcialment a l’activitat econòmica?

D’acord amb la normativa comunitària, el Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC) en una recent Resolució de 19 de juliol de 2023 unifica criteri permetent la deducció de les quotes d’IVA suportades pels subministraments d’un immoble parcialment afecte a l’activitat, a proporció al seu ús a l’activitat.

Read more

Nou procediment de certificació d’empreses emergents (Startups)

S’ha aprovat l’Ordre ministerial que defineix els criteris per avaluar quines empreses es poden acollir als beneficis i les especialitats descrits a la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents i les mesures necessàries per a la seva certificació o pèrdua.

Read more