Bonificacions per als autònoms que contractin familiars

La contractació indefinida per part de l’autònom del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs (germans, avis, néts …), donarà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100 % durant un període de 12 mesos.

Requisits:

a) Per poder acollir-se, el treballador autònom no ha d’haver extingit contractes de treball, per causes objectives, acomiadaments disciplinaris improcedents, o acomiadament col·lectiu no ajustats a dret, en els 12 mesos anteriors a la celebració al contracte que dóna dret a la bonificació prevista .

b) L’ocupador ha de mantenir el nivell d’ocupació en els 6 mesos posteriors a la celebració dels contractes a què donen dret l’esmentada bonificació.

A efectes d’examinar el nivell d’ocupació i el seu manteniment, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a Dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova

Finalment, ha de tenir en compte els requisits generals per a totes les bonificacions, com per exemple, estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social, el familiar no pot haver tingut un contracte fix en una altra empresa en els tres mesos anteriors., Etc.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *