Ajudes urgents per a Autònoms

La Generalitat ha aprovat el Decret Llei 7/2020 de mesures urgents per fer front a l’emergència econòmica del coronavirus, que preveu ajudes específiques per a autònoms

Entre altres mesures, s’ha aprovat una ajuda, en forma de prestació econòmica, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones treballadores autònomes -persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de què les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Quins autònoms la poden demanar?

Està dirigit a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social. No està dirigit als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societat laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Quins requisits han de complir els autònoms per poder beneficiar-se d’aquesta ajuda?

Les persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d’alta a el règim especial de treballadors autònoms de la seguretat social, i amb domicili fiscal a un municipi de Catalunya, que figuren com a tals en activitats de les que s’ha decretat el tancament, d’acord amb que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que a el mateix temps acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes de l’coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fonts alternatives d’ingressos.

Quan es podrà demanar?

Per accedir a aquest ajut s’han d’acreditar pèrdues econòmiques al mes de març de l’any 2020, en comparació del mateix mes de l’any anterior. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat a l’RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l’alta.

Per tant, es podrà demanar a partir de l’1 d’abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos de març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

Per quin canal es podrà demanar?

Telemàticament, a través del enllaç que s’activarà la Generalitat de Catalunya a la seva web pròximament (https://web.gencat.cat/ca/inici)

Com es decidirà l’import?

Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques mitjançant la presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

La norma assenyala que aquest ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins esgotament de la partida pressupostària destinada a aquests efectes i serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinada a la mateixa finalitat.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.