Consells de seguretat per mantenir reunions virtuals

Les reunions virtuals online mitjançant veu, vídeo o a través de serveis web són una constant de la feina actual i de el teletreball. Cal ser conscients de la necessitat de protegir la nostra privacitat i seguretat en el món online.

Read more

Els centres de treball s’han d’adaptar per adoptar mesures per prevenir contagis

La ventilació és un aspecte clau per prevenir el coronavirus, ja que la seva transmissió pels aerosols s’ha demostrat com a molt freqüent.
Read more

Hisenda controlarà especialment el comerç electrònic i la simulació de residència a l’estranger

Es busca que hi hagi un control exhaustiu sobre les plataformes de comerç electrònic en paral·lel a la implementació en 2021 de les noves regles europees d’IVA sobre la matèria. Així mateix, l’Agència Tributària reforçarà amb “big data” el control d’espanyols que simulen residir a l’estranger.
Read more

Nou servei de consulta de quotes per a autònoms

La TGSS posa en marxa un nou servei en el seu seu electrònica perquè les persones treballadores autònomes puguin consultar cada mes la quota que se li carregarà en compte l’últim dia hàbil d’aquest mes.
Read more

El cessament d’activitat dels autònoms es prorroga fins el 31 de maig

L’informem que el Govern ha arribat a un principi d’acord amb les principals associacions d’autònoms (ATA, UPTA i UATAE) per estendre fins al 31 de maig les prestacions posades en marxa per pal·liar la situació dels autònoms com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.
Read more

Els autònoms pluriempleats poden demanar la devolució de les quotes

La Llei de Pressupost Generals de l’Estat per a 2021 estableix aquesta mesura que ja es repeteix anualment des de fa diversos exercicis, i que consisteix en la devolució de quotes als autònoms en situació de pluriactivitat.

Read more

Noves mesures de suport a el sector turístic, l’hostaleria i el comerç

Entre altres mesures laborals, s’amplien els incentius aprovats al setembre per als sectors afectats per la pandèmia ampliant el catàleg de sectors ultraprotegits: comerç a l’engròs de begudes, restaurants i establiments de menjars, establiments de begudes, i activitats dels jardins botànics, parcs zoològics o reserves naturals.

Les empreses d’aquests sectors estaran exonerades de pagar part de les cotitzacions socials que es meritarien en els mesos de desembre de 2020 i gener de 2021. A més, podran aplicar la bonificació de el 50% de les quotes a la Seguretat Social per als anomenats treballadors denominats fixos-discontinus des d’abril a octubre de 2021.

A continuació els resumim aquestes mesures laborals i Seguretat Social que entren en vigor el 24 de desembre de 2020.

1. Nous ajuts socials per a l’hostaleria, el turisme i el comerç

ERTES. S’estenen les exempcions de fins al 85%, que preveu la disposició addicional 1a RDL 30/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació a determinats sectors econòmics als següents subsectors que passen a ser hiperprotegits: Comerç a l’engròs de begudes, restaurants i llocs de menjars, establiments de begudes, activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals i activitats de jocs d’atzar i apostes. Aquestes activitats s’inclouen en aquest RDL ja que, amb data 14 de desembre, la taxa de cobertura de les persones treballadores encara cobertes pels ERTO és superior a l’15% dels afiliats en el seu codi de CNAE, i la seva taxa de recuperació des de primers de maig és inferior a l’65%.

Aquesta mesura s’aplica els mesos de desembre de 2020 i gener de 2021 i la seva pròrroga es determinarà en el nou acord social que s’està negociant amb sindicats i patronal per al conjunt de sectors protegits pels ERTO.

Bonificació dels contractes fixos discontinus. Es manté l’extensió de la bonificació per prolongació de el període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus de forma excepcional durant 2021, en totes les comunitats autònomes i durant els mesos d’abril a octubre de 2021, de manera complementària a la mesura prevista per els mesos de febrer, març i novembre al Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021, així com mantenir la compatibilitat d’aquestes bonificacions amb les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social que puguin ser aplicables.

Serà una bonificació de el 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquestes persones treballadores.

Aquestes bonificacions seran compatibles amb les exempcions de quotes empresarials a la Seguretat Social que poguessin correspondre i l’import resultant d’aplicar les exempcions i aquestes bonificacions no podran, en cap cas, superar el 100% de la quota empresarial que hauria correspost ingressar

2. Mesures socials per als professionals taurins i artistes en espectacles públics

Per 2021, se’ls eximeix d’acreditar el compliment de el requisit d’haver prestat serveis amb unes retribucions mínimes o participat en un nombre determinat d’espectacles, als efectes de mantenir-se inclosos en el Règim General de la Seguretat Social.

3. Subsidi especial per desocupació

S’amplia un mes, des del 24 de desembre de 2020, el termini de sol·licitud de l’subsidi especial per desocupació regulat en l’art. 1 RDL 32/2020 de 3 novembre pel qual s’aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport a el sector cultural, per a aquelles persones que haguessin esgotat prestacions per desocupació entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020

4. Modificació de la Llei General de la Seguretat Social

S’afegeix una nova disposició addicional 31a a la LGSS que limita l’abast de la devolució de quotes en aquells casos en què la seva procedència es derivi de sol·licituds de variació o correcció de dades de Seguretat Social efectuades fora de termini reglamentari. En aquests supòsits, únicament es tindrà dret a el reintegrament de l’import corresponent a les tres mensualitats anteriors a la data de presentació d’aquestes sol·licituds.

També es modifica la disposició transitòria 16a LGSS, relativa a les bases i tipus de cotització ia l’acció protectora en el sistema especial per a treballadors de la llar establert en el Règim General de la Seguretat Social, de manera que s’amplia fins a l’any 2023 el període transitori d’aplicació de l’escala de bases de cotització d’aquest sistema especial que en ella es contempla i que, d’acord a la seva actual redacció, finalitzaria aquest any 2020, acompasándose així les previsions d’aquesta disposició transitòria a la regulació que sobre bases i tipus de cotització per al referit sistema especial es conté en el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.

5. Ingrés Mínim Vital

S’estableix que les comunitats autònomes podran remetre a l’Institut Nacional de la Seguretat Social i aquest podrà reconèixer la prestació d’ingrés mínim vital a les persones interessades que atorguen el seu consentiment a la comunitat autònoma del seu domicili perquè remeti les dades necessàries per a la identificació de aquestes persones, la instrucció de procediment i el certificat emès per la comunitat autònoma que serà suficient perquè l’entitat gestora consideri sol·licitades les prestacions.

Veure: Plan de refuerzo a la hostelería, el comercio y el turismo (PDF)

Calendari de dies inhàbils 2021

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2021.
Read more

Les despeses de gestoria de les hipoteques es poden reclamar al banc

El Tribunal Suprem canvia de criteri i obliga l’entitat financera a assumir el 100% de la despesa de la gestoria, lliurant per tant a consumidor d’abonar la meitat d’aquest cost.

Read more

Ampliat fins 2021 el deure de demanar concurs de creditors

El Reial decret llei 34/2020 de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i a el sector energètic, aprova l’extensió fins al 14 març 2021 perquè les empreses insolvents declarin concurs de creditors.

Read more