Nova bonificació a la contractació d’aturats de llarga durada

Tots els ocupadors que contractin indefinidament persones desocupades i inscrites a l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació podran acollir-se a diverses bonificacions.

Tindran dret, des de la data de celebració del contracte:

  • A una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social o, si s’escau, pel seu equivalent diari, per treballador contractat de 108,33 euros / mes (1.300 euros / any) durant tres anys.
  • Quan aquests contractes es concertin amb dones, les bonificacions indicades seran de 125 euros / mes (1.500 euros / any) durant tres anys.
  • Si el contracte se celebra a temps parcial les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.
  • Tenen dret a aquesta bonificació els contractes indefinits efectuats a partir l’1 d’abril de 2019

Requisits

L’aplicació d’aquesta bonificació va lligada al compliment dels requisits generals fixats en matèria de bonificacions, entre d’altres, estar al corrent de pagament, no contractar a familiars, o no contractar treballadors que haguessin treballat a l’empresa amb contracte indefinit en els últims 24 mesos o amb contracte temporal en els últims sis.

A més, s’exigeix:

  • L’empresa haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d’inici de la relació laboral.
  • Així mateix, ha de mantenir el nivell d’ocupació en l’empresa assolit amb el contracte durant, almenys, dos anys des de la celebració del mateix.

En cas d’incompliment d’aquestes obligacions s’haurà de procedir al reintegrament de l’incentiu.

No obstant això, no es consideraran incomplides les obligacions de manteniment de l’ocupació anteriors quan el contracte de treball s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o altre sigui declarat o reconegut com a procedent, ni les extincions causades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte o per resolució durant el període de prova.

Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *