Línies de finançament ENISA

Si la seva empresa va a iniciar algun projecte innovador, una opció de finançament és la dels préstecs participatius concedits per l’entitat ENISA. Els repassem.

El principal avantatge d’aquests préstecs respecte a la banca tradicional, és que no se sol·liciten garanties ni avals personals, sinó un excel·lent pla de viabilitat. A canvi d’aquestes facilitats, l’entitat prestadora -en aquest cas, ENISA- aconsegueix una participació en els beneficis de l’empresa finançada, al costat del cobrament d’uns interessos, els quals estan (en part) vinculats a l’evolució economicofinancera de la empresa.

Què és un préstec participatiu?

Un préstec participatiu és un instrument financer a mig camí entre el préstec tradicional i el capital risc, ideat per reforçar considerablement l’estructura financera de l’empresa.

El prestador, a part dels interessos ordinaris, obté una remuneració que depèn de l’evolució de l’activitat de la seva empresa (el seu benefici net, volum de negoci, patrimoni total o qualsevol altre que lliurement acordin les parts)

Característiques principals:

No s’exigeix ​​més aval ni garantia que la del propi projecte empresarial i la solvència professional de l’equip gestor.
Es tracta d’un préstec a llarg termini (fins a 9 anys).
Ofereix uns amplis terminis d’amortització i de carència (fins a 7 anys).
Els interessos pagats són deduïbles de l’Impost sobre Societats.
En cas de reduir el capital de la societat o liquidar-la, el préstec es considera patrimoni comptable.
Els seus tipus d’interès estan vinculats a l’evolució dels resultats.
Té un efecte d’arrossegament per atreure capital de “business angels” i entitats de capital risc.
En concret, el Consell de Ministres ha aprovat l’acord per a la signatura de tres convenis entre el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i ENISA. Aquesta signatura permetrà l’alliberament dels fons 2018, destinats al finançament de pimes a través de préstecs participatius, sense exigir més garanties que les del propi projecte empresarial, amb imports des de 25.000 € a 1.500.000 €.

Línies de finançament

Existeixen 3 línies de finançament, i en algunes d’elles s’exigeix ​​que l’empresa hagi estat constituïda dins dels 24 mesos anteriors a la sol·licitud, o que la majoria del capital pertanyi a menors de 40 anys:

Línia Pime

Es concediran entre 25.000 euros i 1,5 milions d’euros a projectes promoguts per petites i mitjanes empreses a fi de millorar la seva competitivitat i contribuir a la generació d’ocupació. El període d’amortització dels préstecs tindrà un venciment màxim de 9 anys, amb un màxim de 7 anys de carència. No s’exigiran garanties i el tipus d’interès es fixarà en funció dels resultats de l’empresa beneficiària, amb un mínim i un màxim.

Línia d’Empreses de Base Tecnològica

Es concediran entre 25.000 euros i 1,5 milions d’euros a projectes el resultat sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous productes, processos o serveis. La línia tindrà un venciment màxim de 7 anys, amb un màxim de 5 anys de carència. No s’exigiran garanties i el tipus d’interès es fixarà en funció dels resultats de l’empresa beneficiària, amb un mínim i un màxim.

Línia Joves Emprenedors

Es concediran entre 25.000 euros i 75.000 euros, sense garanties, per afavorir la posada en marxa de projectes empresarials impulsats per joves de fins a 40 anys. La línia tindrà un venciment màxim de 7 anys, amb un màxim de 5 anys de carència. El tipus d’interès es fixarà en funció dels resultats de l’empresa beneficiària, amb un mínim i un màxim.

Quins són els requisits per a l’obtenció d’un préstec ENISA?

Amb independència de les condicions particulars de cada línia de finançament, per accedir a qualsevol dels préstecs d’ENISA cal complir amb una sèrie de requisits generals fonamentals:

Haver-se constituït com a societat mercantil en un termini no superior a 24 mesos anteriors a la sol·licitud del préstec.
Ser una PIME, d’acord amb la normativa de la Unió Europea.
Desenvolupar l’activitat principal i tenir el domicili social en el territori nacional.
Tenir amb un model de negoci que aporti un element innovador dins del seu sector o compti amb un clar avantatge competitiu.
No formar part del sector immobiliari o financer.
Tenir un capital la majoria estigui ostentada per persones físiques la edat no superi els 40 anys l’1 de gener de l’any de sol·licitud del préstec.
Els fons propis han de ser com a mínim iguals a la quantia del préstec sol·licitat, amb l’excepció de la línia ENISA Joves Emprenedors.
Presentar un pla de viabilitat econòmica i tècnica del projecte empresarial, és a dir un bon pla de negoci.
Dipòsit dels comptes de l’últim exercici tancat en el Registre Mercantil.
Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *