Garanties i competències dels representants dels treballadors

Els delegats de personal i els comitès d’empresa són dos òrgans de representació dels treballadors dins dels seus centres de treball, i constitueixen un dret bàsic i alhora desconegut. Us expliquem quines funcions tenen i les garanties dels treballadors que assumeixen el càrrec.

Delegats de personal

Constitueixen la representació dels treballadors a l’empresa o centre de treball que tinguin menys de 50 i més de 10 treballadors. Igualment podrà haver un delegat de personal en aquelles empreses o centres que tinguin entre 6 i 10 treballadors, si així ho decideixen aquests per majoria.

Els delegats de personal poden ser: fins a 30 treballadors, un; de 31 a 49 treballadors, 3.

Comitès d’empresa

És l’òrgan representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors de l’empresa o centre de treball per a la defensa dels seus interessos, constituint-se en cada centre de treball que tingui un cens de 50 o més treballadors.

En empreses que tinguin a la mateixa província o en municipis limítrofs dos o més centres de treball els censos no arribin als 50 treballadors, però en el seu conjunt els sumen, es constituirà un comitè d’empresa conjunt. Si uns centres tenen 50 treballadors i uns altres de la mateixa província no, en els primers s’han de constituir comitès d’empresa propis i amb tots els segons es constituirà un altre.

El nombre de components del comitè d’empresa en funció al nombre de treballadors:

 • De 50 a 100 treballadors: 5.
 • De 101 a 250 treballadors: nou.
 • De 251 a 500 treballadors: tretze.
 • De 501 a 750 treballadors: disset.
 • De 751 a 1.000 treballadors: vint-iu.
 • De 1.000 en endavant, dos per cada mil o fracció amb un màxim de setanta-cinc.

Els comitès d’empresa o centre de treball han d’escollir entre els seus membres un president i un secretari del comitè i han d’elaborar el seu propi reglament de procediment, remetent còpia a l’autoritat laboral, a l’efecte de registre, ia l’empresa.

Es pot pactar en conveni col·lectiu la constitució i funcionament d’un comitè intercentres, amb un màxim de 13 membres que tindran les funcions que es prevegin en el conveni col·lectiu que acordi la seva creació.

Competencias

Són les mateixes per a tots dos òrgans de representació de personal.

El comitè d’empresa té dret a ser informat i consultat per l’empresari sobre aquelles qüestions que puguin afectar els treballadors, sobre la situació de l’empresa i l’evolució de l’ocupació en els termes següents:

 • Informació trimestral sobre evolució general del sector econòmic, situació econòmica de l’empresa, evolució recent i probable de les seves activitats, producció i vendes; previsions de contractació i les seves modalitats; estadístiques sobre absentisme, accidents de treball i malalties professionals, estudis sobre medi ambient laboral i mecanismes de prevenció.
 • Informació anual sobre aplicació a l’empresa del dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes amb dades sobre proporcionalitat en els diferents nivells professionals i plans d’igualtat, si escau i sobre les mesures que s’haguessin adoptat per fomentar la igualtat d’ l’empresa.
 • Amb la periodicitat que sigui procedent, el comitè d’empresa té dret a conèixer el balanç, els comptes de resultats, la memòria i la resta de documentació que es faciliti als socis, si escau; els models de contracte de treball que s’utilitzin i els documents relatius a la finalització de la relació laboral; les sancions per faltes molt greus i a rebre la còpia bàsica dels contractes i pròrrogues i les seves denúncies en el termini de 10 dies.
 • Tindrà dret a ser informat i consultat sobre totes les decisions de l’empresa que puguin provocar canvis rellevants en l’organització del treball i en els contractes de treball, així com sobre l’adopció de mesures preventives, especialment en cas de risc per a l’ocupació.

El comitè d’empresa té dret a emetre informe amb caràcter previ, i en un termini màxim de 15 dies des que hagin estat sol·licitats i remeses les informacions corresponents, en les següents qüestions:

 • Reestructuracions de plantilles i cessaments totals, definitius, parcials o temporals.
 • Reduccions de jornada.
 • Trasllat total o parcial d’instal·lacions.
 • Processos de fusió, absorció o modificació de l’estatus jurídic de l’empresa que incideixi en el volum d’ocupació.
 • Plans de formació professional.
 • Sistemes d’organització i control de treball.

A més, el comitè d’empresa té les competències següents:

 • Exercir una tasca de vigilància en el compliment de les normes laborals, de seguretat social i d’ocupació; condicions de seguretat i salut en el treball; aplicació del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.
 • Participar en la gestió d’obres socials en benefici dels treballadors i els seus familiars.
 • Col·laborar quan es determini per conveni col·lectiu, amb la direcció de l’empresa en l’increment de la productivitat i en la posada en marxa de mesures de conciliació.
 • Informar els seus representats dels temes i assumptes que repercuteixin en les relacions laborals.

El comitè d’empresa, com a òrgan col·legiat, pot exercir accions administratives o judicials en tot allò relatiu a l’àmbit de les seves competències, per decisió majoritària dels seus membres.

Els membres i experts que assisteixin al comitè d’empresa d’observar el deure de sigil respecte a la documentació que es faciliti amb caràcter reservat.

Garanties laborals

Els membres del comitè d’empresa i els delegats de personal, fora de perill del que es disposi en els convenis col·lectius, tenen com a mínim les següents garanties:

 • Prioritat de permanència en l’empresa en els supòsits de suspensió o extinció per causes tecnològiques o econòmiques i en els supòsits de mobilitat geogràfica per raons tècniques, organitzatives o productives.
 • No ser acomiadat ni sancionat durant l’exercici de les seves funcions ni dins l’any següent a l’expiració del seu mandat, si la sanció pretén basar-se en l’acció del treballador en l’exercici de la seva representació.
 • Expressar amb llibertat les seves opinions en les matèries concernents a l’esfera de la seva representació, i poden publicar o distribuir, sense pertorbar el desenvolupament normal del treball, les publicacions d’interès laboral o social, comunicant-ho a l’empresa.
 • Disposar d’un crèdit d’hores mensuals retribuïdes, cadascun dels membres del comitè o delegats en cada centre de treball, per a l’exercici de les seves funcions de representació, d’acord amb l’escala següent:
  • Fins a 100 treballadors: 15 hores / mes.
  • De 101 a 250 treballadors: 20 hores / mes.
  • De 251 a 500 treballadors: 30 hores / mes.
  • De 501 a 750 treballadors: 35 hores / mes.
  • De 751 en endavant: 40 hores / mes.
 • Es pot pactar en conveni l’acumulació d’hores dels diferents membres del comitè d’empresa i, si escau, dels delegats de personal en un o diversos dels seus components, sense ultrapassar el màxim total, que poden quedar rellevat o rellevats del treball, sense perjudici de la seva remuneració.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *