Com recuperar l’IVA d’una factura impagada?

Una de les qüestions que preocupen als autònoms i empreses, és la possibilitat de recuperar l’IVA d’aquelles factures que han estat impagades pels seus clients i per les que, al seu dia, van ingressar a Hisenda la corresponent quota d’IVA repercutit. Doncs bé si la seva empresa rep un impagat, la normativa li permet recuperar els impostos derivats de l’ingrés computat al seu dia. L’hi expliquem…

En moltes ocasions, les empreses o autònoms es troben factures que han realitzat a clients de les que ja han ingressat l’IVA, i temps després resulta que aquesta factura no ha estat cobrada.

Doncs bé si la seva empresa rep un impagat, la normativa li permet recuperar els impostos derivats de l’ingrés computat al seu dia. Per això és convenient recordar aquells supòsits en què pot reduir la base imposable de l’IVA, quan el destinatari de les operacions no hagi fet efectiu el pagament de les quotes repercutides.

D’acord amb la normativa de l’IVA, la base imposable de l’impost pot reduir-se quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides per les operacions gravades siguin totalment o parcialment incobrables. El primer pas és la modificació de la base imposable, que s’ha d’efectuar en el termini dels tres mesos següents a la finalització del termini d’un any (o, en el cas de PIMES, del termini de sis mesos) des del moment de la meritació de l’operació o del venciment del termini o terminis impagats en el cas d’operacions a termini.

Perquè pugui rectificar la factura s’han de complir els requisits següents:

  • Hi ha d’haver instat el deutor a pagar (a través d’una reclamació judicial o un requeriment notarial).
  • El destinatari de l’operació haurà de ser un empresari o professional (si no ho és, la base imposable de l’operació, IVA exclòs, haurà de superar els 300 euros).
  • La factura rectificativa haurà d’emetre dins dels tres mesos següents al transcurs dels sis mesos indicats, i s’ha d’adreçar al client en aquest termini.
  • Aquesta emissió de la factura rectificativa també s’ha de comunicar a Hisenda, en aquest cas dins el termini d’un mes des de l’emissió.
  • Principal. La rectificació només es fa a l’efecte de recuperar l’IVA, i en cap cas implica una renúncia a seguir reclamant el principal. En qualsevol cas, deixi clar el seu dret a seguir reclamant, i inclogui a la factura la següent menció: “Aquesta factura s’emet als efectes que preveu l’article 80 apartat quatre de la Llei de l’IVA, i no implica en cap cas la renúncia a continuar reclamant el principal encara degut pel destinatari “.

Aquesta factura es declararà en la declaració-liquidació corresponent al període en què es produeixi la seva emissió, excepte en el cas descrit en l’apartat a) anterior que s’efectuarà en el període en què es va exercitar la deducció; no desvirtualizando així la neutralitat de l’impost.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *