Les bases de cotització 2016 pugen el límit màxim un 1%

Ja s’ha publicat l’Ordre per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016. L’esmentada Ordre fixa que el límit màxim de cotització pugi un 1%. A continuació trobarà tots els quadres de cotització:  Read more

Les bonificacions en la Seguretat Social pels autònoms

La Llei 31/2015 modifica i actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’Economia Social, amb l’objectiu de donar un nou impuls a la cobertura de l’anomenat «autoocupació» ia l’economia social. Hem elaboradado un quadre resum amb totes les bonificacione si reduccions de cotització a la Seguretat Social que poden gaudir les persones que decideixin fer-se autònoms. Read more

autonomo-impuestos-empresa-constitucion-gemap

Quins impostos he de pagar si sóc autònom o empresari?

Iniciar una activitat econòmica empresarial o professional origina un conjunt d’obligacions socials de caràcter estatal. Algunes s’han de complir abans de l’inici i altres s’han de complir durant el seu desenvolupament. Aquestes activitats econòmiques poden realitzar-se per persones físiques (autònoms), persones jurídiques (entitats mercantils) o per entitats sense personalitat jurídica (societats civils i comunitats de béns). Anem a fer un repàs sobre quines obligacions tenen cadascuna. Read more

Líneas ICO 2016

Les noves línies ICO pel 2016

L’Instituto de Crédito Oficial ha presentat les noves línies de finançament per a empreses d’aquest any. Aquestes línies fomenten l’expansió, internacionalització i comercialització de productes nous, fet que les converteix en molt interessants per a la majoria de les empreses. T’expliquem quines són:

Read more

Cambio estimación objetiva IRPF

Quines activitats queden excloses del mètode d’estimació objectiva?

La reforma de l’IRPF exclou del mètode d’estimació objectiva a partir de 2016 a les activitats incloses en les divisió 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) subjectes a retenció de l’1% en l’exercici 2015. Quins són?
Read more

Pensions mínimes 2016

Les pensions mínimes són prestacions econòmiques i de durada indefinida, encara que no sempre, la concessió està generalment supeditada a una prèvia relació jurídica amb la Seguretat Social (acreditar un període mínim de cotització en determinats casos), sempre que es compleixin la resta de requisits exigits. A continuació us deixem un quadre resum de les quantitats a percebre aquest 2016 segons el tipus: Read more

Pujada del SMI i revalorització de les pensions

S’ha fixat el salari mínim interprofessional (SMI) que regeix a partir d’aquest gener de 2016 queda establert en 21,84 euros/dia o 655,20 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. Així mateix, s’estableix la revaloració de les pensions en un 0,25 per cent.
Read more

Quins negocis hauran de tributar per l’Impost de Societats?

La recent modificació de la llei 27/2014 implica que a partir de 2016 totes les persones jurídiques que tinguin objecte mercantil han de ser contribuents de l’Impost de Societats. Això havia suposat molts dubtes en negocis que són propietat de societats civils o comunitats de béns, com ara explotacions agràries, artesans, farmàcies… A continuació definirem quines societats tenen personalitat jurídica i quines tenen objecte mercantil.
Read more

modificación retención IRPF

Modificació dels tipus de retenció de l’IRPF 2016

A partir de l’1 de gener de 2016 entra en vigor la nova modificació de les retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. És el cas dels consellers i administradors de societats, els guanys patrimonials i el capital mobiliari i immobiliari.  Read more

Calendari del Contribuent 2016

Una bona planificació fiscal és clau per a l’òptim funcionament de la societat i per no endur-se sorpreses. Per a això, és molt important tenir present el Calendari del Contribuent, un document de referència que li fa estar al dia de totes les obligacions fiscals. A GEMAP|IUS li oferim un resum d’aquest calendari perquè no se li passin per alt les dates clau.

   Descarregar: Calendari del Contribuent 2016

Read more