Gemap informa

Al desembre cal comprovar si el 2017 hem de pagar l’IAE

Li recordem que durant el mes de desembre de 2016 hi ha l’obligació d’informar a l’Agència Tributària d’aquelles societats que per al pròxim exercici 2017 estaran o deixaran d’estar exemptes del pagament de l’IAE.

Gemap informa

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Gemap informa

Recordatori juliol 2016: declaració d’IVA, retencions, pagaments fraccionats IRPF i declaració societats

Li recordem que en el pròxim mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva).

Gemap informa

Novetats a la tributació de l’IRPF per als socis professionals

Si desenvolupa una activitat professional a través d’una societat i ostenta el control efectiu d’aquesta i, per tant, cotitza com a autònom, en la seva pròxima declaració de l’IRPF ha d’incloure els seus rendiments com procedents d’una activitat econòmica, i no com a rendiments del treball.

Gemap informa

Si ha rebut una subvenció … Sap si tributa o està exempta a la renda? Com ha de declarar-la?

L’obtenció d’una subvenció o ajudes pot tenir un tractament diferent en l’IRPF depenent del seu tipus, de manera que per comprovar si han o no declarar-se, convé, en primer lloc, consultar l’acord de concessió de l’ajut, que, si està exempta, recollirà aquesta circumstància. Si es desconeix o no es té accés a l’acord de concessió, la millor manera és assessorar-se sobre el règim tributari de l’ajuda rebuda.

Gemap informa

Ajudes i subvencions per a empreses i Pimes

Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista de ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

 

Gemap informa

Separació de socis i reducció de capital. Com afecta a l’IRPF 2015?

Li recordem que una novetat important després de la reforma de l’IRPF 2015 en l’àmbit de la tributació de les persones físiques és la introduïda en relació amb la tributació dels socis com a conseqüència d’una distribució de prima d’emissió o d’una reducció de capital amb devolució d’aportacions que no provingui de beneficis no distribuïts.

Gemap informa

Constitució de noves societats a partir de 2016

L’Agència Tributària ha emès una sèrie d’instruccions sobre la modificació normativa del canvi en la tributació de les societates civils amb objecte mercantil, que des del 2016 pasaran de tributar en règim d’atribució de rendes a ser contribuents de l’Impost sobre Societats.

Gemap informa

Aprovada l’Ordre de Mòduls IRPF/IVA 2016

S’ha publicat l’Ordre que desenvolupa per a 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat d’IVA, que a penes canvia quant a la seva estructura, però s’incorporen les modificacions (límits d’aplicació) en l’àmbit d’aplicació del mètode de estimació objectiva introduïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 i per les lleis 26/2004 i 28/2014 de reforma fiscal de l’IRPF i de l’IVA que entrarà en vigor l’any 2016.

Gemap informa

Novetats en matèria de pensions, cotització i Seguretat Social

El passat dia 30 d’octubre es va publicar al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, incrementant-se les pensions contributives en un 0,25%, i es fixa la pensió màxima en 2.567,28 € mensuals i la mínima de jubilació en 784,90 € amb cònjuge a càrrec. La base màxima de cotització es fixa en 3.642,00 €.